Planen för torget fungerar inte

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Nu är det tid att aktivera sig och skriva till våra nyvalda ledamöter vad vi tycker om godkännandet av torgplanen.

Det har gjorts flera konsultutredningar och alternativ för hur man kan koppla ihop torget och busstrafiken och också hur man kan skilja dem åt (borga.fi/540-borga-torg-utredningar), men slutresultatet är ett förslag som för Borgåborna fungerar sämre än nuläget:

Det saknas fortfarande en parkeringsplats för avlämning och avhämtning av busspassagerare, vilket det tidigare har funnits. Majoriteten av borgåborna bor längre borta än ett skäligt gångavstånd från torget. Många har ungdomar, som studerar på annat håll och också äldre personer har behov av en sådan parkering, i synnerhet då de rör sig med stora väskor. Man åker ofta med en familjemedlem mellan hemmet och busstationen, inte så ofta med taxi eller cykel.

Nu håller man på att ta bort de sista parkeringsplatserna från busstationen/torget och också från gatorna omkring. Gamla personer och studeranden med sina väskor måste lämnas nånstans i regn och rusk, varifrån de bara får hoppas att de hinner i tid till bussen. En minskning på 81 platser från torget och gatorna kring torget kommer att fylla parkeringsplatserna på de närliggande gatorna. Och det blir lika besvärligt att avhämta busspassagerare. 300 cykelplatser hjälper inte här.

Man kan anta, att inte heller butikerna runt torget är särdeles förtjusta över att parkeringsplatserna försvinner. Knappast får man motsvarande kundström av det ökande antalet flanörer på torget.

Då man nästan stänger torgets närområde för personbilstrafik, försvårar det avsevärt trafiken i centrumområdet och förorsakar tryck på annat håll samt kan styra kundströmmar till andra områden. Nu verkar man planera att dirigera trafiken på nytt till Ågatan, som redan delvis har gjorts till cykelgata. Trafikarrangemangen ingår inte i stadsplanen för torget, men de kommer att vara en följd av planen.

Konsulterna har ritat en vacker bild av torget ur fågelperspektiv, där man har satt in tre bussar runt torget. I torgplanerna har ändå reserverats fjorton platser för bussarna. Det väcker farhågor, att insynen till torget från gatunivå stängs av en- och tvåvåningsbussar som står efter varandra och likaså stängs utsikten åt andra hållet.

Visserligen bör man utveckla och söka nya idéer för trafiklösningarna vid torget och busstationen. I de nu visade alternativen kan det finnas sådana idéer som kan utvecklas och nya kan man också hitta på. Nu verkar det bara vara så, att man är tvungen att välja någon lösning, då man har hållit på så länge med planeringen. Man borde ändå inte gå till förverkligande bara för att få någonting till stånd, i synnerhet då det nya uppenbarligen ur stadsbornas synvinkel fungerar sämre än det nuvarande torget. Åtta miljoner euro kan nog användas på annat sätt, ett par hundra tusen kan man ge åt stadsträdgårdsmästaren att piffa upp torget med. Nu är det tid att aktivera sig och skriva till våra nyvalda ledamöter vad vi tycker om godkännandet av torgplanen. Kontaktuppgifterna finns på adressen borga.fi/fullmaktigeledamoterna.

Arto Niemelä Christer Sundman Borgå