Planen är överdimensionerad

Det är inte nödvändigt att storskaligt bygga ut Nickby gårds område för att kunna inleda persontågstrafik.

Sibbo kommun har gjort ett utkast till detaljplan och planstommeförslag för Nickby gård. Planen för Nickby gårds centrum är i mitt tycke överdimensionerad och skulle stympa friluftsområdet och försämra livskvaliteten för Nickbybor. Sibbo är en kommun och inte en stad. Att skapa ett småstadslikt bostadsområde i Sibbo skulle avvika från den övriga bosättningen i kommunen. Utbyggandet av Nickby gård får inte förstöra nuvarande friluftsområde och motionsslingor. Det är fråga om ett viktigt rekreationsområde för norra Sibbo, som inte skall förstöras.

Ur konsekvensutredningen av trafiknätverksalternativen framgår att Nickby gårds område till stor del består av mjuk åkermark. Enligt utredningen skulle ett utbyggande av ett omfattande bostadsområde kräva nya konstruktioner och en uppgradering av järnvägen. Redan detta är tungt argument för att inte eftersträva ett dylikt stort bostadsområde.

Persontågstrafiken mellan Nickby och Kervo kan återupptas utan stora investeringar. Järnvägen mellan Nickby och Kervo är i gott skick och till och med en ny perrong har byggts vid Nickby station. Det är inte nödvändigt att storskaligt bygga ut Nickby gårds område för att kunna inleda persontågstrafik. Endast några godståg använder banan främst nattetid och tidigt på morgonen, varmed det skulle vara möjligt att redan nu inleda persontågstrafik på banavsnittet.

Ett bostadsområde på Nickby gård kan byggas, men i mindre skala. Höghus lämpar sig inte på området, utan främst småhus och radhus. Nuvarande friluftsområde bör bevaras och byggandet skall inte kräva ändringar av järnvägen.

Martin Andersson Paipis