Plan för Östersundom får tummen ned

Landskapsplanen för Östersundom strider mot gällande lagar. Det framhåller Närings-, trafik- och miljöcentralen som anfört besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Den aktuella planen tryggar inte naturvärdena i Naturaområdet och anvisar inte tillräckligt med rekreationsområden. Enligt NTM-centralen vore det möjligt att samordna naturvärdena med byggandet av det planerade bostadsområdet. Men om landskapsplanen förverkligas försämras naturvärdena i Naturaområdet avsevärt.

Centralen har i egenskap av den myndighet som övervakar lagen anfört besvär om landskapsplanen för Östersundom hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bostadsområdet i Östersundom, som planeras för upp till 100 000 invånare, har omfattande konsekvenser för ett stort område.

NTM-centralen påpekar att landskapsplanen borde ha planbestämmelser som styr rekreationsbruket och minimerar konsekvenserna. På samma gång borde den säkerställa att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. De beteckningar som planen nu har för området vid Sundberg-Kasaberget och Husö lämnar framtiden i Östersundom öppen.

Hela området vid Sundberg-Kasaberget och Husö samt Naturaområdet utgör tillsammans en ekologisk helhet. Naturvärdena tryggas om hela området i huvudsak bevaras obebyggt. Havsvikarna, strandängarna och de närliggande åkrarna är viktiga häcknings- och rastplatser för sjöfåglar och vadare. ÖN.