Permitteringar kan leda till återbetalning av terminsavgifter

Det finns flera orsaker till varför permitteringar och nedskärningar inte är ett alternativ inom fostran och utbildning.

Permitteringarnas negativa följder återspeglas långt in i framtiden (barnets inlärning) under hela läsåret och i barnens och ungas framtid, trots att permitteringarna skulle koncentreras till en månad. Eleven har i Lagen om grundläggande utbildning rätt till läroplansenlig undervisning, handledning och tillräckligt stöd för inlärning samt rätt till en trygg inlärningsmiljö under varje skoldag.

Utbildningstjänsternas starka pedagogiska utvecklingsarbete äventyras och engagemanget med kompanjonundervisning blir svårare. Nedskärningen av timresursen förstorar undervisningsgrupperna, som man genom utvecklingsarbete har fått ner till rimliga storlekar. Storleken på undervisningsgruppen inverkar direkt på undervisningen och på det stöd eleven får.

I Lagen om småbarnspedagogik definierats personalstruktur och ansvar inom daghemmen. Dimensioneringen av daghemspersonal enligt gruppens storlek skall följas i alla situationer. Man kan inte avvika från målen i planerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning ens under permitteringarna. Även det intensifierade och särskilda stöd barnet behöver måste ges enligt den för barnet uppgjorda planen.

Permitteringar och nedskärningar försvårar ytterligare rekryteringen av behöriga lärare inom småbarnspedagogik och försämrar på så sätt den långsiktiga och kvalitativa utvecklingen samt dess förverkligande i Borgå.

Resultaten i studentskrivningarna försämras. Minskningen av närundervisning förorsakade av permitteringar inverkar direkt på den studerandes möjlighet att lyckas i studentskrivningarna och antagningen till fortsatta studier. Det betyder att de kommer att vara i en ojämlik situation då man tävlar om studieplatser.

Alla studerande i gymnasiet klarar inte av studierna på egen hand, vilket kan leda till att studierna fördröjs eller till och med avbryts.

Tjänsterna inom den grundläggande konstundervisningen (Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola) är avgiftsbelagda. Förutom studerandenas terminsavgifter får man intäkter från staten och avtalskommunerna. Permitteringarna leder eventuellt till återbetalning av terminsavgifter samt kommun- och statsandelar. Detta kräver förvaltningsresurser och förorsakar ytterligare utgifter.

Leena Aaltonen ordförande Anna Wahren vice ordförande OAJ:s lokalförening för Borgånejdens lärare rf

Mer läsning