Öppen hälsning till gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå

VIKTIG BYGGNAD. Enligt skribenten utgår pensionärsföreningen ifrån att de akuta reparationsåtgärderna i svenska församlingshemmet görs omedelbart för att möjliggöra normal användning av fastigheten. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Kyrkan skall verka också i framtiden och stora beslut borde förankras i ett brett underlag där de flesta känner sig välkomna och hemma.

Borgå svenska pensionärsförening rf med sina över tusen medlemmar har med sorg i hjärtat följt med den diskussion som förts inom kyrkan om det svenska församlingshemmets framtid och noterat den ovilja att föra en objektiv och konstruktiv diskussion om den svenska domkyrkoförsamlingens behov av ett eget hem, en samlingspunkt för de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna.

Vi är också minst sagt häpna över det sätt på vilket man sköter den fastighetsmassa kyrkan besitter.

Att bara lämna de fastigheter man kanske anser sig inte behöva åt sitt öde, utan uppsikt och utan underhåll höjer inte fastigheternas värde utan lämnar dem till mycket snabbt förfall. De blir saneringsobjekt som förlorar i värde mera än vad ett blygsamt underhåll skulle ha kostat.

Den strategi man nu tycks följa på beslutsfattarnivå speciellt bland den finska församlingens representanter är mycket kortsiktig och betyder att samarbete över språkgränsen blir svårt speciellt då objektet är domkyrkoförsamlingens församlingshem som utan exakta beräkningar valts till försäljningsobjekt utifrån röstning där enkel majoritet avgör vilket i dylika ärenden inte borde tillämpas.

Att driva frågan till sin spets och lämna fastigheten utan varmt vatten innan man är på det klara med vilka olika alternativ som finns tillgängliga och vad de kommer att kosta, hur Museiverket ställer sig till planerna och vilken inställning stadsplaneringen har till tillbyggnadsplanerna på Lundagatan är ett mycket främmande och oacceptabelt tillvägagångssätt.

Beslutsfattandet tycks i dag basera sig på att en majoritetsägare, utan att beakta hur viktigt ett gott förhållande till den svenska församlingen i vardagen är, fattar beslut som spolierar allt samarbete för framtiden.

Kyrkan skall verka också i framtiden och stora beslut borde förankras i ett brett underlag där de flesta känner sig välkomna och hemma.

Det beslut som kyrkofullmäktige vid sitt möte i slutet av november tog var ett steg i rätt riktning.

Ett beslut som kan betyda arbetsro för den svenska församlingen men kräver att beräkningar och planer när det gäller nödvändiga åtgärder presenteras öppet för alla berörda parter och åtgärder genomförs så att alla involverade är införstådda med vad som händer.

Vi i pensionärsföreningen utgår ifrån att de akuta reparationsåtgärderna i svenska församlingshemmet görs omedelbart för att möjliggöra normal användning av fastigheten, att planerna när det gäller utbyggandet av fastigheten på Lundagatan presenteras, att såväl Museiverket som staden godkänner och att en värdering av fastigheterna Karijärvi och Runebergsgatan 24 uppdateras till dagsvärde.

Björn Sundqvist Ordförande i pensionärsföreningen

Mer läsning