Om Haddom skola stängs flyttar många barn till Lappträsk

Vi har tagit del av beredningen av ärendet om Haddom skolas fortsatta verksamhet till Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions möte den 2 juni och är mycket besvikna på beredningen av ärendet och förslaget att skolan läggs ned.

I förslaget lyfter man på ett förmyndarmässigt sätt fram att man inte vill belasta familjerna med den renovering som behövs i Talluddens fastighet, alltså tidigare Kuggom daghem, detta trots att samtliga föräldrar som svarat i konsekvensanalysen angående skolans framtid svarat att man vill ha kvar byskolan och att man ser Talluddens fastighet som det bästa alternativet för våra barn. Vi önskar att den behövliga renoveringen av Talludden inleds så snart som möjligt så att skolverksamheten kan inledas i ändamålsenliga utrymmen.

Däremot upplever vi det som belastande att stadens tjänstemän och tidigare också stadsstyrelsen, trots att kommunfullmäktige upprepade gånger röstat för bevarandet av Haddom skola, fortsätter föreslå stängning av skolan. Detta har skapat stress och otrygghet bland eleverna och påverkar familjerna mycket negativt.

Att det aktuella förslaget dessutom bygger på att Haddom skola splittras mellan Generalshagens skola och Sävträsk skola är ansvarslöst, splittringen vore katastrofal inte bara för eleverna som går miste om viktiga kompisrelationer utan också för byarna som splittras då våra barn delas på olika skolor.

Det är uppenbart att det verkliga motivet är ekonomiskt, på detta pekar också stadens konsekvensbedömning där Talludden bedöms som mycket lämplig för skolverksamhet, till skillnad från det föreslagna alternativet där ett flertal negativa följder nämns. Den beräknade renoveringskostnaden på dryga 160 000 euro kan inte vara en orsak att lägga ned en skola. Denna renovering rättar till luftströmmarna i byggnaden och andra uppenbara problem som mindre läckage i taket och sprickor i golvet och gör byggnaden säker och fungerande för undervisningen. I beredningen pekar man dessutom att byggnaden i ett senare skede behöver totalrenoveras. Vi är övertygade om att renoveringen och beslut om denna kan vänta några år och att man kan ta ställning till denna då kommunens ekonomi har stabiliserats.

När den ekonomiska effekten bedöms bör beslutsfattarna också ta ställning till att ifall Haddom skola stängs kommer många av familjerna att välja att sätta sina barn i skola i grannkommunen Lappträsk vilket innebär förlorade statsandelar för Lovisa stad.

Heidi Lunabba Tom Granqvist Andreas Wiik Pro Haddom