Också byarna måste få utvecklas

Centrumorterna Nickby och Söderkulla har vuxit kraftigt. Däremot visar statistiken att invånarantalet har minskat i de flesta byar.

Enligt fullmäktiges beslut ska byarna utvecklas i samarbete med invånarna genom att förtäta och möjliggöra byggande enligt förnyade planläggningsprinciper och lyhörd bygglovspraxis.

Fullmäktige har redan i juni 2015 gjort ett principbeslut om att den så kallade stomlägenhetsprincipen räknad från 1959 ska slopas. Delgeneralplanen för Norra Paipis har utarbetats enligt förnyade principer för byggandet och nu granskas lägenheter utgående från situationen 2000. Tyvärr har arbetet med denna plan tagit alltför lång tid i anspråk, delvis också på grund av myndigheters motstånd. Kommunstyrelsen har beslutat att förnyandet av generalplanen för Sibbo ska påbörjas under 2021 och då måste byarnas och skärgårdens utveckling vara en del av arbetet.

Det tycks bland en del myndigheter, beslutsfattare och planläggare finnas en negativ syn på möjligheter att få bygga i byar. Byarna är olika och ett bycentrum kan ofta inte definieras på samma sätt "centralt" som en tätort. Tillväxt i byarna måste tillåtas på ett större område kring nuvarande bosättning, som finns invid det befintliga vägnätet där också ofta anslutning till vatten- och avlopp är möjlig.

Livskraftiga byar är en väsentlig faktor som gör Sibbo till en trivsam, mångsidig och attraktiv kommun. För att kunna bevara byskolorna i framtiden måste mer byggande tillåtas i byarna. Samtidigt kunde investeringar i vatten- och avloppsnätet utnyttjas mer effektivt.

I övrigt anser vi att tillväxten i Sibbo under de kommande åren i huvudsak borde ske genom att också i Nickby och Söderkulla planlägga småhus- och egnahemsområden.

Kaj Lindqvist kommunstyrelsens ordförande (SFP), Sibbo Clara Lindqvist ordförande, SFP:s kommunfullmäktigegrupp