Nytt system höjer interna hyran med tjugo procent

BETALAR MEST. Den interna hyran påverkar bildningssektorn märkbart. Bild: Kristoffer Åberg

Väggar, golv och tak kostar mera än vad sektorerna betalar i intern hyra. Gapet är ungefär fem miljoner euro.

En arbetsgrupp har utrett hur systemet med den interna hyran kan byggas om. Förslaget är klart och ska tillämpas redan i budgeten för 2017.

– Utgångspunkten var att skapa ett transparent system och ett system som ger bättre slutresultat. Det handlar om att kunna rikta kostnaderna rätt och rättvist och samtidigt bidra till att vi tar väl hand om våra hus, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Det nya systemet betyder att den interna hyran stiger med tjugo procent för att motsvara de verkliga kostnaderna.

– Den genomsnittliga månadshyran per kvadrat stiger från 10,4 till 12,4 euro. Det betyder också att den interna hyrans andel av driftskostnaderna stiger från dagens 8 procent till 9,5 procent, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Höjningen märks till en början inte i sektorernas budgetram eftersom ökade hyresutgifter kompenseras med en lika stor ökning av hyresinkomsterna. Men på sikt märks höjningen i sektorernas driftsbudgetar.

– Det är bra att komma ihåg att staden inte kan spara en euro genom att ändra systemet för intern hyra. Med hjälp av det överförs de verkliga kostnader som staden i vilket fall som helst har för lokalerna.

Tredelad

Arbetsgruppen har byggt upp den interna hyran på ett lite annat sätt än dagens hyra. Den interna hyran består av driftshyra, reparationshyra och kapitalhyra. Driftshyran utgörs av alla kostnader för underhåll och service av byggnaden som el, värme, vatten och avfallshantering.

Reparationshyran täcker planerade och regelbundet återkommande reparationer. Den täcker också oförutsedda reparationskostnader, till exempel utredningar om dålig inomhusluft och de åtgärder som vidtas. Reparationshyran ska utgöra 0,75 procent av byggnadens återskaffningsvärde, mot dagens 1,75 procent.

I kapitalhyran räknar man in avskrivningar, räntekostnader och tomtkostnader och den ska utgöra ungefär 4,6 procent av byggnadens tekniska värde. I dag är kapitalhyran 3 procent.

Det nya sättet att beräkna den interna hyran ska också uppmuntra den som utnyttjar byggnaden att göra det på ett vettigt sätt, till exempel genom att ha en koll på energiförbrukningen eller genom att avstå från lokaler som är onödiga eller inte utnyttjas fullt ut.

Jukka-Pekka Ujula säger att nya skolor och daghem givetvis höjer den interna hyran men att ökningen åtminstone delvis kompenseras av att gamla lokaler och outnyttjade kvadratmetrar tas ur bruk.

Är ett internt prissättningssystem som visar hur mycket lokalerna där kommunala tjänster produceras kostar i verkligheten.

Utgjorde 8 procent av driftskostnaderna 2014. Beräknas stiga till 9,5 procent 2017.

Utgjorde 3 procent av social- och hälsovårdens, 17 procent av bildningssektorns, 2 procent av koncernförvaltningens och 6 procent av räddningsverkets kostnader 2014.

Mer läsning