Ny rapport om riskerna för storolycka i Sköldvik

NYA SKYDDSZONER. Riskerna för en storolycka har nu uppdaterats och Sköldvik har fått nya skyddszoner. Bild: Kristoffer Åberg

Mycket har hänt på industriområdet i Sköldvik sedan 2007, då riskerna för en storolycka första gången utreddes. Nu har rapporten uppdaterats. Begränsningarna i markanvändningen minskar på områdets sydvästra och delvis södra sida men ökar betydligt i nordväst och norr samt delvis i öst och syd.

Maija-Riitta Kontio är generalplanechef i Borgå och säger att då den förra utredningen gjordes för över tio år sedan var arbetet banbrytande i Finland.

– Vi ville veta hur farligt det är på området men exempelvis Säkerhets- och kemikalieverket Tukes hade inga regler och en motsvarande utredning hade aldrig gjorts i vårt land. Vi tog reda på vad som görs i Europa och samarbetade med olika instanser för att få en tillförlitlig bild av läget. Viktigt för oss markplanerare var också en karta med olika zoner.

Viktigt för markplaneringen

Att den gamla utredningen nu uppdaterats har att göra med att staden för tillfället bereder en delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle. Nylands förbund igen jobbar med en Nyland 2050-plan. Den nya riskutredningen täcker industrianläggningarna i Sköldvik samt den närliggande bangården och hamnverksamheterna.

Maija-Riitta Kontio framhåller att Sköldviks industriområde är stort och rätt omfattande zoner där markanvändningsformer och placeringen av sårbara funktioner måste begränsas är nödvändiga. Begränsningarna bygger på kemikaliesäkerhetslagen och kemikaliesäkerhetsförordningen samt på markanvändnings- och bygglagen.

– Då markanvändningen planeras måste man tänka på att människor ska kunna leva tryggt i en sund levnadsmiljö. Miljön får inte heller ta stor skada. Samtidigt måste man beakta en eventuell utvidgning av produktionsanläggningarnas verksamhet samt möjliga evakueringsbehov.

Anläggningar som medför risk för storolycka och bangårdar för transport av farliga ämnen måste ligga tillräckligt långt borta från bostadsområden, områden för allmänna funktioner och områden som är känsliga för naturen. Säkerhets- och kemikalieverket har för egen del räknat ut så kallade konsulteringszoner från en halv kilometer till två kilometer för de anläggningar som medför en risk för storolycka.

– Med konsulteringszon avses inte ett egentligt riskområde för en storolycka utan ett område där man noggrannare måste reda ut risker för storolyckor och förebygga olycksrisken, påpekar Kontio.

Bosättning finns nära

Hon är glad för att det numera finns mycket mera information att ta till då den här sortens frågor undersöks än 2007.

– Vad själva området beträffar har förändringar givetvis skett. En del industrier har flyttat bort, andra kommit till. Men som helhet har läget förbättrats, man är helt enkelt bättre förberedd ur säkerhetssynvinkel. En ny väg till Sköldvik har dessutom byggts.

Men fortfarande förekommer bosättning alldeles intill industriområdet.

– De närmaste husen finns i Nyby i Kullo och i strandbyn finns fortfarande några stugor. Även om inga storolyckor inträffar kan jag tänka mig att de människor som bor här nog störs av buller, ljus och lukt från industrin.

I framtiden förändras läget säkert och platserna viks för industri.

Maija-Riitta Kontio konstaterar ändå att faran inte är större nu än tidigare, bosättningen har ju hela tiden funnits här.

Den aktuella utredningen har staden gjort i samarbete med Tukes, räddningsverket i Östra Nyland, Trafiksäkerhetsverket och Nylands förbund. Man har också bekantat sig med verksamheten på industriområdet och kontrollat förekomsten av säkerhetsutredningar. Gaia Consulting står för själva rapporten.

Riktgivande

Arbetet med en delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle framskrider med utredningar på hösten, då det arrangeras en första planeringsworkshop.

Hur riskutredningen påverkar markplaneringen återstår att se. Maija-Riitta Kontio säger att den nya riskutredningen är riktgivande.

Mer läsning