Ny lag garanterar inte jämlik behandling

I övriga nordiska länder viger kyrkan samkönade par. När är finska kyrkan mogen att ta samma steg?

Från och med den 1 mars kan samkönade par i Finland ingå äktenskap i och med att den nya könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft.

Äktenskapet är alltså inte längre en förbindelse förbehållen man och kvinna utan även personer av samma kön får gifta sig med varandra. På magistraten förväntar man sig en livlig vår med många vigslar av samkönade par.

Trots den nya äktenskapslagen är samkönade par fortfarande inte i samma ställning som heteropar. Kyrklig vigsel för dem som önskar är inte möjlig eftersom den evangelisk-lutherska kyrkan ännu inte godkänner det.

En del präster har meddelat att de trots allt kommer att viga samkönade par. Vigseln är giltig och de som vigs blir äkta makar. För de par som driver igenom en kyrklig vigsel och även hittar en präst som är beredd att viga dem får leva med att vigseln också får ett symboliskt värde av en demonstration. Alla vill inte det, utan önskar bara en härlig fest och kyrkans välsignelse.

I de nordiska grannländerna Norge, Danmark och Sverige har kyrklig vigsel av samkönade redan införts, i Sverige 2009. Där måste varje församling viga par som har laglig rätt till vigsel. Den enskilda prästen har däremot rätt att avstå från att förrätta vigsel om hen har samvetsbetänkligheter. Det kallas att ha "väjningsplikt".

Här i Finland kommer vi efter i det mesta, det tar bara längre tid. Årtionden av diskussion om kvinnliga präster har följts av uppslitande konflikter om homosexuellas ställning inom kyrkan. Vägen så här långt har varit snårig och smärtsam, och det saknas enighet kring målet.

Även i Norge har vigsel av samkönade varit en svår fråga som man inte kunnat enas helt och hållet om. Samkönade har rätt till kyrklig vigsel eller välsignelse, men den enskilda prästens samvete avgör om hen kan viga eller inte. Man har också formulerat en ny liturgi för vigsel av samkönade, den existerar jämsides med den tidigare liturgin för man och kvinna. Den nya könsneutrala liturgin kan också användas vid vigsel av heteropar. I Norge vigdes det första samkönade paret den 1 februari i år.

I Finland föreslår nu femton kyrkomötesombud att kyrkan här ska följa den norska modellen, det vill säga kyrkan erkänner samkönades par till kyrklig vigsel men ger de enskilda prästerna "väjningsplikt", rätt att själva avgöra om de viger eller inte. En separat könsneutral liturgi för homovigslar skulle också införas. Om tillräckligt många kyrkomötesombud skriver under behandlar kyrkomötet initiativet i maj.

I Sverige har man gått ett steg längre. Där resonerar man att vigselgudstjänsten ska fungera väl för par av olika kön och samma kön, för brudpar i olika åldrar och med olika familjesituation. Samma liturgi för alla alltså.

Samhället förändras, men kyrkan har haft svårt att förändras och förnyas i takt med samhället det verkar i. Finska kyrkan tappar medlemmar och trenden att "det går utför" är densamma som i grannländerna.

Förslaget som de femton ombuden nu lägger fram skulle kunna vara kompromissen som hindrar kyrkan från att splittras. Den finska kyrkan verkar inte vara mogen att ta steget ut och inse att frågan om homosexualitet inte är en åsiktsfråga utan en mänsklig rättighet.

Det finns en oro att kompromissen blir bestående, men i det här läget är det bra att vara pragmatisk.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning