Nu ska inomhusluften i Gammelbacka skola undersökas

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Reparationsarbeten har utförts i Gammelbacka skolas huvudbyggnad utifrån den konditionsbedömning som blev färdig på sommaren. Tanken är att åtgärderna ska förbättra inomhusluften i byggnaden, skriver Borgå stad i ett pressmeddelande.

Lokalitetsledningen i Borgå stad beställer också en inneluftsteknisk konditionsundersökning av Gammelbacka skolas huvudbyggnad vilket föräldrar till skolans elever länge krävt. Miljöhälsovården, som övervakar sanitära förhållanden i offentliga lokaler, ger sitt utlåtande och sin uppmaning om fortsatta åtgärder efter att undersökningen har blivit färdig. Undersökningen uppskattas bli färdig under hösten.

– Under sommaren har byggnadens bottenbjälklag tömts och städats så att där inte finns något onödigt material. Enligt entreprenören var bottenbjälklaget torrt och ingen fukt eller mikrobtillväxt upptäcktes. Dessutom har regnvattensystemet reparerats. När det gäller sättningen av sockelstenen kommer man nödvändigtvis inte att vidta reparationsåtgärder i det här skedet, eftersom den inte har haft någon inverkan på byggnaden, säger projektchef Pekka Koskimies från lokalitetsledningen.

Tätning under höstlovet

Radiatortermostaten i huvudbyggnaden byts ut och balanseringen av värmen kontrolleras innan vädret blir kallare. Målet är att tätningsåtgärderna som rekommenderades i konditionsbedömningen utförs under höstlovet.

Vid ingången av höstterminen tog skolan i bruk nya baracker där det i huvudsak ordnas undervisning i smågrupper. Utrymmena är färdiga efter att de sista möblerna har monterats. Tre basgrupper har sina hemklasser i huvudbyggnaden. Resten av skolans verksamhet fungerar i ersättande utrymmen.

Gammelbacka skolas arbetsgrupp för inomhusluft sammanträdde den 30 augusti. Till arbetsgruppen hör sakkunniga inom lokalitetsledningen, utbildningstjänsterna, skolan, skolhälsovården, arbetarskyddet, företagshälsovården och miljöhälsovården. Med på mötet var för första gången Mårten Karlsson som representerade skolans Hem och skola-förening. På mötet framförde han hälsningar från föreningen och ett centralt önskemål om att inomhusluften i huvudbyggnaden undersöks tillräckligt mångsidigt.