Nu ska alla hjälpas att komma ifatt

Elevernas förutsättningar för distansundervisning varierade stort.

Borgå svenska socialdemokraters senarelagda vårmöte diskuterade skolstarten och undantagstillståndets effekter för skolgången. Under våren tvingade coronapandemin till det exceptionella beslutet att man i den grundläggande undervisningen övergick till distansundervisning i hela landet mellan den 18 mars och 13 maj. Trots farhågor lyckades man allt som allt bra med att fortsätta skolgången på distans. Goda digitala färdigheter, flexibilitet och förtroende likaväl bland lärare som eleverna och hemmet gjorde detta möjligt. Elevernas förutsättningar för distansundervisning varierade dock stort.

Tillgången till datorer och dataförbindelser var speciellt i början av distansundervisningen på många orter till stor del beroende av hemmets möjlighet att tillgodose dessa, vilket lämnade barn i familjer med sämre resurser i underläge. Närkontakten med läraren och skolvardagen avbröts i och med distansundervisningen. För elever med inlärningssvårigheter eller svåra hemförhållanden har situationen varit krävande. Till alla elever fick inte lärarna kontakt i den mån som skulle ha behövts. Eleverna har också stora skillnader i hur distansundervisningen passar i deras personliga inlärningsstilar.

Pandemin är inte över och läget är fortfarande påfrestande i många hem, men närundervisning fortsätter igen och i skolorna pågår arbetet med att fylla kunskapsluckorna som har uppstått under distansundervisningen. Statsmakten har beviljat stöd till kommunerna för att jämna ut följderna av undantagstillståndet. Särskilt eftersträvar man med understödet att trygga skolornas förutsättningar att stödja lärandet hos elever som har det sämre ställt. Borgå har erhållit 900 000 euro till förskolan och den grundläggande utbildningen av detta stöd. Liksom svenskspråkiga utbildningssektionens vice ordförande Mikael Hiltunen påpekar (ÖN 4.8) är det viktigt att använda stödet för att hjälpa de som har det svårast och se till att de kommer ifatt.

Jan Nyström, Borgå svenska socialdemokrater

Mer läsning