Nu gallras försöksskogen i Lappträsk

GALLRING I FORSKNINGSSKOG. Under en veckas tid kommer små gallringar att utföras i försöksskogen i Latokartano i Lappträsk. Bild: Max Nyberg

Endast en tredjedel av de planerade avverkningarna genomförs i genreservskogen i Latokartano i Lappträsk.

Avsikten var att inleda avverkningarna redan tidigare men bland annat naturskyddsorganisationer protesterade. Besök gjordes i terrängen för ungefär ett år sedan och efter ytterligare undersökningar beslöt Naturresursinstitutet att genomföra bara en tredjedel av den stämplingspost som hade planerats hösten 2014.

Genom avverkningarna strävar man efter att gynna granbeståndets naturliga föryngring. Kalhyggen utförs inte och döda träd lämnas kvar i terrängen. Att helt avstå från avverkningar såg Naturresursinstitutet inte som en möjlighet. Då hade skyddet av den internationellt unika och värdefulla genreservskogen äventyrats.

– Arbetena påbörjades i går och pågår ungefär en vecka, säger skogsbruksingenjör Markku Rantala från Naturresursinstitutet. Förhållandena i skogen är gynnsamma nu med snö som packas under maskinerna.

Stormar och insekter kan förstöra mycket

Skyddet av skogsträdens genetiska mångfald kräver föryngring av den trädart som ska skyddas. I en idealisk situation finns det på ett skyddsområde träd av alla åldersklasser. Dels skulle där finnas orörda urgamla trädbestånd vars arvsmassa har gallrats av naturen under en lång tid, dels även täta unga bestånd där arvsmassans mångfald är som störst innan det naturliga urvalet har inletts. Särskilt ett växande alltför tätt granbestånd med bara en åldersklass är extra sårbart. En storm eller ett kraftigt insektangrepp inom ett litet område kan snabbt förstöra en lokalt anpassad arvsmassa som utvecklats under århundraden.

Med noggrant planerade och inriktade avverkningar försäkrar man sig om en naturlig föryngring av det värdefulla genresursbeståndet.

Då skogsvårdsarbetena har planerats har man byggt på de goda resultat som uppnåtts under tidigare vårdande avverkningar på området. För elva år sedan utfördes gruppvis gallring, ljushuggning och luckavverkning i forskningsskogen. På områden som då behandlades är insektskadorna färre än i de obehandlade områdena. I grupperna med plantor som uppkommit genom naturlig föryngring är åldersstrukturen i trädbeståndet mer varierad.

Staten äger skogsområdet i Lappträsk.

Området som gallras är ett tiotal hektar stort.

Cirka tusen kubikmeter träd tas bort under en veckas tid.

Nya analyser på våren

Forskningsskogarna som har en lång historia är unika objekt för skydd av trädens genetiska mångfald då man känner skogens behandlingshistorik. Trädbeståndet i Lappträsks forskningsskog är grovt, men inte särskilt gammalt, eftersom det har behandlats enligt forskningens behov sedan 1933.

Skogsvårdsarbetena utförs av Forststyrelsen på uppdrag av Naturresursinstitutet enligt gemensamt överenskomna planer.

– På våren då snön har smultit gör vi nya undersökningar i skogen, bland annat dna-analyser och kartering av plantor, säger Rantala.

Mer läsning