Naturvärden viktiga i Lovisa

UPPSKATTAR NATUREN. Lovisa stads undersökning visar att naturen och havet är viktiga värden. Frågorna om företagsverksamhet och bostadsbyggande ville däremot få ta ställning till. Bild: Arkiv

Invånarna i Gråberg, Valkom, Räfsby och Köpbacka upplever att naturen, havet och möjligheterna till friluftsliv är väldigt viktiga. Lovisa stad kartlade i augusti och september invånarnas, företagarnas och övriga aktörers åsikter om utvecklingen av området.

Resultaten av enkäten offentliggjordes på torsdagen och svaren fungerar som stöd för planeringen av framtida markanvändning.

Avsikten med enkäten var att kartlägga vilka platser som Lovisaborna uppskattar och ogillar, vilka platser som borde utvecklas och var service, rutter, bostadsområden och företagsverksamhet borde placeras i framtiden. 129 personer svarade på förfrågningen, som gjordes i sin helhet på webben. 74 procent av de svarande angav att de arbetar medan 21 procent är pensionärer. Resten var arbetslösa, familjelediga eller studerande.

Fina och frånstötande platser

Förfrågningen gav sammanlagt 464 kartsvar. Största delen av svaren gällde naturvärden. Ungefär en fjärdedel rörde fina platser förknippade med naturen eller havet. Den näststörsta svarskategorin gällde otrevliga eller frånstötande platser.

Svaren visar tydligt att Lovisaborna upplever naturen, havet och möjligheter till friluftsliv som viktiga värden. De här är värden man vill bevara. Viktiga och livliga platser var affären i Valkom, småbåtshamnen och allaktivitetshuset.

En av förfrågningens målsättningar var att få information om invånarnas önskemål när det gäller trafik. Staden frågade bland annat vilken rutt invånarna i Valkom använder då de cyklar mellan Valkom och Lovisa centrum. Den vanligaste cykelrutten gick längs Gamla Valkomvägen. Majoriteten av de som använde rutten fortsatte längs Patustensgränd och Långsholmsvägen till Räfsbyvägen och därifrån till centrum. Den nästvanligaste rutten gick längs Svenäsvägen och järnvägen och det tredje alternativet var Nya Valkomvägen.

Korsning vid hamnen fick ris

Staden frågade även var lokalbefolkningen skulle placera företags- och industriverksamhet och på vilka ställen den nuvarande markanvändningen fungerar väl. På båda frågorna koncentrerade sig så gott som alla svar på Valkom hamn. Hamnkorsningen vid Centrum fick kommentarer om trafiksäkerheten och byggnadernas fasader. Detta område lyftes klart fram i svaren som en miljö som borde utvecklas och åtgärdas.

Frågorna om företagsverksamhet var de minst populära och besvarades av färre än 20 personer. Frågan om bostadsbyggande intresserade nästan lika lite, vilket förvånade planläggnings- och arkitektbyrån.

Mer läsning