Nästan nollbudget i Lovisa

BUDGET. Kristina Lönnfors, förvaltningsdirektör och tf stadsdirektör, styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén och ekonomidirektör Kirsi Kettunen berättade om Lovisas budgetarbete. Bild: Max Nyberg

Siffrorna pekar på ett litet underskott, men i övrigt verkar det se bra ut i Lovisa.

Ett underskott på 400 000 euro för 2018, ett ackumulerat överskott på 16,2 miljoner euro, investeringar och en rad förbättringar kring trafiksäkerheten hör till höjdpunkterna i Lovisas budget- och ekonomiplan för de kommande åren.

Inga skattehöjningar

Styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén säger att budgeten rent generellt ger en positiv klang, där det allmänna uppsvinget i ekonomin på nationellt och internationellt plan också avspeglas i Lovisa. Några skattehöjningar är inte heller aktuella nästa år.

Ur hennes synvinkel är de viktigaste poängen att man reserverat pengar för att förbättra trafiksäkerheten i staden – särkilt med tanke på skolvägen.

I praktiken syns det som förbättringar kring Jorvaskorsningen, i praktiken ett tryggt övergångsställe för 350 000 euro, och en gång- och cykelväg vid Kullbyvägen för totalt 950 000 euro. Dessutom är de redan fastslagna skolbyggena Lovisa svenska skolcentrum och skolcentret i Forsby aktuella.

– Jorvaskorsningen är bra med tanke det nya skolcentret. Staden står sedan ensam för kostnaderna i samband med gång- och cykelvägen. Den har vi också tidigarelagt, ursprungligen var den planerad till 2020, säger Heijnsbroek-Wirén

Stort överskott

Ekonomidirektör Kirsi Kettunen säger att underskottet på 400 000 euro förbättras med ungefär 100 000 euro om vattenverkat börjar fakturera för dagvatten. På det stora hela är ekonomin alltså ganska okej i Lovisa.

– Med ett ackumulerat överskott på 16,2 miljoner euro har vi också en bra buffert.

Hon tillägger att Lovisa, med skatteprocenten mätt, är den trettionde bästa kommunen.

– Ekonomin är sådan att vi inte behövde införa skattehöjningar.

Man räknar med skatteintäkter på drygt 65 miljoner euro 2018, inklusive inkomstskatt, fastighetsskatt och samfundsskatt.

– Från kommuninvånarnas synvinkel märks inga höjningar, även om staden får in mera pengar, säger Kettunen.

Åldersstrukturen oroar

Även om det ser relativt bra ut i staden för tillfället finns det några större orosmoment, där den största är åldersstrutkuren i staden. För tillfället är 26 procent av invånarna 64 år eller äldre, en siffra som stiger till 31 procent år 2025 om prognoserna håller.

– Det är en utmaning, andelen äldre personer är proportionellt sett för stor. Vi borde få flera unga invånare och flera som jobbar och betalar skatt, säger Kettunen.

Det är också något man aktivt tar ställning till i budgetplanen, också för att följa den strategi man slog fast 2016.

– Det är viktigt att hålla staden livskraftig.

Där ingår förstås besluten om byskolor och tryggare skolvägar, men också annat. Man ökar bland annat på invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattande, däribland olika digitala lösningar för att öka på deltagande när ett beslut är i beredningsskedet.

– På det viset vill vi få en mera genomskinlig och interaktiv beslutsprocess.

Det syns bland annat i att den här budgeten är den första som publiceras enbart digitalt.

Ett annat beslut som kan påverka saken är att man vill ha flera hyresbostäder i centrum, och där är tanken att blanda in Lovisa Bostäder.

Sport, tomter och lägenheter

Bland de övriga större investeringarna finns reparationer på ishallen, där man reserverat 400 000 euro för att kunna åtgärda de mest akuta problemen. Strandvägens norra del, alltså från Skeppsbron i riktning mot skolorna, kommer också att repareras för en halv miljon euro. 2019 är de sedan dags för gästhamnens bryggor som börjar närma sig slutet av sin livstid.

Däremot har man ännu inga planer för huvudbibliotekets fastighet.

– Den flyttades framåt i investeringsplanen till 2021. I början av nästa år börjar vi behandla saken om hur vi går vidare med byggnaden. I nästa års budgetbehandling diskuterar vi sedan bibliotekets framtid närmare, säger Mia Heijnsbroek-Wirén.

Hon påpekar att det inte blev några större strider i styrelsen när budgeten behandlades. Några ändringar kom man ändå med, särskilt att man ville reservera mera pengar för markköp.

– Det är bättre att budgetera för det än att eventuellt be om tilläggsanslag. Vi ser ett positivt uppsving i näringslivet, och jag hoppas att 2018 blir ett år då vi får fler arbetstillfällen. Och därför behövs mera pengar för tomtköp.

Exempel på investeringar i budgetförslaget

Totala investeringar: 7,7 miljoner euro år 2018, 15,8 miljoner 2019.

Lovisa svenska skolcentrum, totalt 15,7 miljoner. Reserverat 0,3 miljoner i planeringskostnader 2018.

Forsby skolcentrum, totalt 8,3 miljoner. Reserverat 0,25 miljoner i planeringskostnader 2018.

Lyckans servicehus, budgeterat 2,7 miljoner 2019.

Huvudbibliotekets åtgärder framskjutet till 2021. Det talas om investeringar på 1,7 miljoner för att åtgärda inneluftproblemen.

Fullmäktige tar ställning till budgetförslaget den 8 november.