Närmare 400 svarade på Lovisaenkät om handeln

Målet med enkäten var att få information om folks vanor, vilket i förlängningen ska underlätta när man arbetar med att utveckla staden. Bild: Kristoffer Åberg

385 Lovisabor valde att svara på stadens enkät om var de handlar och hur de ser på servicen i staden.

Taina Ollikainen vid konsultföretaget FCG är nöjd med svarsantalet.

– Det är fler svar än vi brukar få. Med den här mängden kommer vi att kunna dra slutsatser om hur det lönar sig att utveckla servicenätet.

Största delen av de svarande bor i Lovisa centrum, men Ollikainen är glad att också boende i till exempel Strömfors och Forsby bemödade sig att svara.

– Drygt 100 svar var på svenska.

Avsikten med enkäten var att utreda var Lovisaborna gör sina uppköp och av vilka orsaker man uträttar ärenden eller låter bli att uträtta ärenden i Lovisa.

Via enkäten kunde invånarna också tycka till om handelns serviceutbud och dess läge samt dess brister och utvecklingsbehov.

Svaren ska nu sammanställas och analyseras innan de presenteras.

Mer läsning