Myrnatur återställs i Sibbo storskog

På bilden ses myrnatur som återställts inom ramen för en tidigare satsning i Sibbo storskog. Nu restaureras ytterligare 21 hektar skogskärr. Bild: Helena Lundén

Frivilliga talkoarbetare försedda med sparad och grävmaskiner dyker inom kort upp i Sibbo storskogs nationalpark.

Grävjobbet syftar till att fylla ut gamla diken, och den vägen iståndsätta områden som under tidigare årtionden dikats för skogsbruksändamål. Redan tidigare har små träd röjts utmed dikena för att grävmaskinen ska kunna ta sig fram.

Målet är att restaurera skogskärr i Sibbo storskog för att rädda hotade myrar och samtidigt göra det möjligt för sällsynta, hotade växtarter att återetablera sig på områdena. Enligt planerare Helena Lundén vid Forststyrelsen skogskärr i naturtillstånd är viktiga "hotspots" för biologisk mångfald.

Myrarna restaureras hösten 2020 och på en del ställen i Sibbo storskog utförs arbeten mycket nära friluftsleder. I terrängen finns temporära infotavlor som berättar om arbetena. Speciellt de som rör sig på Hanaböle träsk–Bisaträsk-förbindelseleden och Bakunkärr–Kalkbruket-förbindelseleden bör beakta att det kan pågå restaureringsarbeten intill stigen.

Det går att vandra längs stigarna trots arbetena, men det är bäst att låta grävmaskinsföraren veta att man är på plats påpekar Lundén.

I Sibbo storskog restaureras 21 hektar skogskärr. Motsvarande projekt i Noux nationalpark omfattar 65 hektar.