Museiverket övervakar oljesanering på Kyrkbrinken

OLJA. Oljan som rann ut från cisternen förorenade Kyrkobrinken. Bild: Kristoffer Åberg

Den kyrkliga samfälligheten i Borgå måste sanera det område där eldningsoljan från domkyrkans oljecentral läckte ut i februari.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har gett sitt beslut om åtgärder som måste vidtas med den av olja förorenade marken invid kyrkans oljecentral.

Markprover togs i april alldeles invid centralen. NTM-centralen har ändå beslutat att ett betydligt större område måste saneras. Gränserna går från början av Kyrkobrinken och ner till Mellangatan. En del av Mellangatan måste också saneras.

All mark som innehåller mer än 300 milligram oljekolväten per kilogram måste tas bort. Om det visar sig att föroreningarna har spritts också till grannfastigheterna måste NTM-centralen genast informeras. Efter saneringen ska man ta nya markprover för att försäkra sig om att alla föroreningar har avlägsnats.

Kanske inte första gången

Eftersom området är arkeologiskt viktigt har Museiverket också kopplats in. Museiverket konstaterar att de undersökningar som har gjorts visar att oljan ligger inom trettio centimeter under markytan.

Om man under saneringsarbetena inte gräver djupare än så räcker det med att en arkeolog övervakar arbetena under hela den tid som grävningen pågår. Om man hittar något lämningar eller byggnadsdelar som kan antas vara av arkeologiskt intresse måste saneringsarbetena stoppas och fynden undersökas enligt arkeologiskt godkända metoder.

Enligt den anmälan som gjordes till miljömyndigheterna i februari handlade det om 30 liter eldningsolja som hade läckt ut när man fyllde på värmecentralens oljecisterner. Grannar har ändå uppgett att det här inte var första gången som olja läckt ut när cisternen fylldes på.

På torsdagen gick det inte att få kommentarer till NTM-centralens beslut av den kyrkliga samfällighetens tjänstemän.

Bild: Kristoffer Åberg