Misskött skolfastighet i Hindhår

FLERA DELAR. Bildningscentret i Hindhår består av flera hus, av olika ålder. Bild: Maarit Lehto

Ventilationssystemet i Hindhår bildningscentrum sprider närmast luftföroreningar omkring i fastigheterna, visar expertrapport.

Det är Suomen sisäilmakeskus som på uppdrag av Borgå stad i september har granskat Hindhår skolcentrum.

Skolans föräldraförening har tagit del av konsultens rapport.

– Vi vet att vi som berörda har rätt att få tillgång till utredningar som gäller våra barns skola. Först ville man inte ge ut den men eftersom vi visste precis vilken rapport vi skulle fråga efter, och eftersom vi kände till våra rättigheter har vi nu svart på vitt, säger föräldraföreningens vice ordförande Laura Lappalainen.

Grogrund för mikrober

Rapporten är skrämmande läsning.

Värmesystemet är bergvärme i kombination med oljepanna och direkt elvärme.

– Systemet är mycket rörigt. Bergvärmepumparnas effekt är tydligen för låg och både olje- och eluppvärmningen är i konstant användning, står det i rapporten. Under granskningen steg temperaturen utomhus till 20 plusgrader, men lika fullt slog oljepannan i gång.

Utredarna konstaterar också att någon VVS-plan över fastigheten inte finns att tillgå.

Lika illa är det med flera andra dokument som granskarna har bett om att få se. De har inte kunnat hittas.

Det framgår av rapporten att det rätt så nya luftväxlingssystemet redan har fått bestående skador, på grund av bristfällig service. De förzinkade ytorna har frätt sönder och på dem samlas föroreningar från utomhusluften, föroreningar som fungerar som grogrund för mikrober.

– Just nu fungerar ventilationssystemet närmast som ett system som sprider omkring föroreningar i fastigheterna, står det i rapporten.

– Insidan av idrottshallens tilluftskanaler har en tjock beläggning av gult ulldamm. Där kan man ta prover genom att helt enkelt skrapa av en del av beläggningen.

Torra stanklås

Suomen sisäilmakeskus slår i rapporten fast att det är helt tydligt att ingen bär helhetsansvaret för skolcentrets VVS-anläggningar, varken om man ser till anläggningarnas effekt eller till deras underhåll. Smuts har samlats i flera år och det finns inga uppgifter om när till exempel luftfiltren senast har bytts ut. Smuts finns det också gott om på andra håll.

– Golvsilarna är i många utrymmen mycket smutsiga och en del av stanklåsen är torra, står det i rapporten. Genom golvsilarna stiger inte bara dålig lukt utan också gaser.

Konsulten ger en lång åtgärdslista. Det handlar om normala underhållsarbeten men också om fuktskador och byggfel. Fukten har än länge bara mätts på golv och tak, men rekommendationen är att fastigheterna granskas närmare.

Rapport från 2014

Föräldrarna vid Hindhår bildningscentrum tänker inte vänta på att stadens inomhusluftgrupp kommer i gång med sitt arbete.

– Vi har bett om att få en representant från föreningen med i gruppen, säger Lappalainen. Tydligen har man i Borgå ett principbeslut om att föräldrar inte får vara med. Det här trots att Regionförvaltningsverket rekommenderar att kommunerna tar föräldrarna med i arbetet mot inomhusluftproblem.

– Vi har också fått höra att svenska skolan redan 2014 har gjort en inomhusluftanmälan som ledde till en rapport där man bland annat tog fasta på de smutsiga ventilationskanalerna. Det har gått nästan tre år sedan dess.

Värmen sköts av utomstående

Lokalitetsdirektör Börje Boström säger att det är Borgå lokalservice, inte lokalitetsledningen, som har hand om fastighetsskötseln.

– Det är också möjligt att alla handlingar på de äldsta delarna av bildningscentret, som idrottshallen, inte finns sparade men planerna och slutritningarna från de senaste byggnadsskeden finns nog i vårt arkiv.

– När det gäller värmesystemet så är anläggningen inte i stadens ägo.

Boström konstaterar att man inte har gjort liknande iakttagelser angående ventilationssystemen i de andra av stadens fastigheter som har granskats.

– En del är förstås slutkörda och behöver förnyas men det är en annan sak.

Invånarinitiativ

I Hindhår ordnades i på tisdagskvällen en infokväll kring inomhusluftsituationen i bildningscentret.

– Vi funderar på om vi borde starta ett invånarinitiativ och på det sättet samla alla föräldrar och andra aktiva i alla stadens skolor där man har samma problem, säger Lappalainen. Med tanke på att kommunalvalet närmar sig borde vi nu snabbt få ut information.

– Det här är inte bara en hälsofråga, det är också en ekonomisk fråga. Vill vi som skattebetalare verkligen pumpa in pengar i skolhus som har skadats på grund av slarv med service och underhåll?

Mer läsning