Mini-Kultis är småbarnens alldeles egna kulturprogram

KULTUR. Barn i under skolåldern ska via Mini-Kultis få ta del av aktiviteter och evenemang som har att göra med kultur, konst, historia, hembygd och idrott. Bild: Arkiv

Mini-Kultis, som planen för kulturfostran för barn under skolåldern heter, lanseras nu. Det är stadens första plan för kulturfostran för barn under skolåldern.

Planen för kulturfostran – Mini-Kultis – är ett stöd för småbarnspedagogiken och planen för småbarnspedagogik. Bildningsnämnden godkände den på torsdagen.

– Jag är glad över att Mini-Kultis, som har planerats i brett samarbete, har blivit färdig. Nu får varje barn i Borgå som deltar i kommunal eller privat småbarnspedagogik minst två timmar kulturfostran varje år. Detta har varit ett viktigt mål för oss alla, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen i ett pressmeddelande från staden.

Målet är att främja barnens likvärdiga möjligheter att bekanta sig med och delta i olika former av mental och fysisk kultur. Ett konkret mål är att barnen ska få positiva upplevelser och erfarenheter och att deras självkänsla och kreativitet ska stärkas. Innehållet i Mini-Kultis har planerats så att det ska stöda en balanserad uppväxt och utveckling.

Brett samarbete

Borgå stads kultur- och fritidstjänster, Borgå naturskola och Borgå museum har tillsammans med stadens tjänster inom småbarnspedagogik och flera andra samarbetspartner berett det som är stadens första plan för kulturfostran för barn under skolåldern.

– Då planen för kulturfostran för barn i skolåldern, Kultis, togs i användning som en del av läroplanerna för ett drygt år sedan, inleddes genast beredningen av planen för kulturfostran för barn under skolåldern. Den nya helheten har planerats över verksamhetsgränserna, på ett koordinerat sätt, med gemensamma, pedagogiska mål och så att den stöder och kompletterar stadens plan för småbarnspedagogik, säger kulturkoordinator Sini Kallio.

Planen för kulturfostran är ett stöd för de anställda i det praktiska arbetet. Det är ett serviceutbud med aktiviteter, evenemang och tjänster i anslutning till kultur, konst, historia, hembygd och idrott som planerats utifrån barnets egna utgångspunkter. I aktiviteterna kan alla barn delta – de som är i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller som vårdas hemma. Evenemangen och verksamheten äger rum i daghemmen eller i kultur- och idrottslokaler och är avgiftsfria för deltagarna.

Mini-Kultis verksamhet inleds i februari med temat fred, som är gemensamt för skolorna och daghemmen.

– Ett av våra centrala mål är också att ge stöd och hjälp till hemmen och personalen inom småbarnspedagogiken med planeringen av kulturfostran och med det praktiska genomförandet. Mini-Kultis främjar också självskapad kultur som baserar sig på barnens lek och berättande, säger Sini Kallio.

Inlärning och sociala färdigheter

– Att uppleva och prova på olika former av kultur, konst och idrott och att uttrycka sig genom dessa främjar barnens förutsättningar för inlärning och deras sociala färdigheter. Detta förstärker också barnets positiva självbild, vilket är mycket viktigt för en balanserad uppväxt och utveckling, konstaterar Merja Kukkonen.

– Förmågan att tänka och lära sig utvecklas då barnen själva får undersöka, tolka och skapa mening genom att öva på olika saker. Då barnet får bekanta sig med kulturarvet i sin egen stad och med olika former av konst och idrott genom lek, får barnet också stöd för social delaktighet, säger Merja Kukkonen.

– Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. Detta stöder tanken att barnens utövande av mental och fysisk kultur har en inverkan på deras livslånga vanor i fråga om att använda kultur- och idrottstjänster. Om vi kan påverka barns och barnfamiljers kultur- och motionsvanor redan i det här skedet, kan vi troligtvis trygga deras välbefinnande även i framtiden. Här spelar ett tätt och branschövergripande samarbete och också personalens eget exempel en nyckelroll, konstaterar Kukkonen.

Skattkarta som redskap

Mini-Kultis utvecklas utifrån de erfarenheter man får. Som stöd för uppföljningen har Borgå konstskola gjort en skattkarta med vilken barnets deltagande i Mini-Kultis-programmet kan följas upp och stödas. Och för att alla ska ha likvärdig möjlighet att delta, har staden reserverat anslag i kultur- och fritidstjänsternas budget för transporter till sådana evenemang som hör till Mini-Kultis.

Arrangören av respektive tjänst eller evenemang står själv för kostnaderna och uppföljningen, på det sätt som den kommit överens om med småbarnspedagogiken. För barnen är det avgiftsfritt att delta.

Mer läsning