Mera pengar för social- och hälsovård föreslås i Sibbo

MER RESURSER. Bland annat fler sjukskötartjänster finns bland förslagen om tilläggsanslag. Bild: Kristoffer Åberg

Social- och hälsovården och bildningen föreslås få tilläggsanslag i Sibbo. Måndagens remissdebatt i fullmäktige, där man behandlade budgeten för nästa år och ekonomiplanen för 2019–2021, pågick i närmare åtta timmar.

Som man utifrån mötets längd kan sluta sig till var diskussionen livlig då de förtroendevalda nagelfor budget- och ekonomiplansförslagen. Ekonomichef Pekka Kivilevo säger att fullmäktigegrupperna förutom förslagen om tilläggsanslag (se faktaruta) även ville få med en del så kallade tekniska ändringar i förslagen.

– Ändringsförslag gjordes till exempel i driftsekonomidelen, anslagstabellerna och befolkningsprognoserna. För i år justerades prognosen för antalet invånare i Sibbo från 21 200 till 20 800 vilket är mer realistiskt.

Exempel från Vanda

Trots att befolkningsökningen i år inte ser ut att bli riktigt så stor som man hoppades i Sibbo hör kommunen fortfarande till de procentuellt sett snabbast växande kommunerna i landet. Prognoserna tyder på att trenden fortsätter och med det här i åtanke gör Sibbo stora investeringar i infrastruktur, service och planläggning.

De största investeringarna under perioden 2019–2021 är utbyggnaden av Sipoonlahden koulu, Nickby Hjärtas daghem och utbyggnaden av Nickby Hjärta.

Den höga investeringstakten leder ändå till en stigande skuldsättning: enligt ekonomiplanen ökar Sibbos skuldbörda från 72 miljoner euro i år till 120 miljoner euro år 2021. Det här väckte enligt Kivilevo oro under remissdebatten.

– De förtroendevalda ansåg att det här är en stor risk, vilket det ju är. Å andra sidan har Sibbo som målsättning att växa och ny infrastruktur, nya byggnader och planläggning är nödvändiga för att uppnå det här, trots att de kostar mycket.

Kivilevo säger att till exempel Vanda valde samma väg för några år sedan.

Så bara prognoserna för befolkningsökningen realiseras i Sibbo har inte vi heller svårt att klara oss ekonomiskt.

– Man gick in för att planlägga och utveckla nya områden vilket ledde till att skuldbördan växte enormt. Ändå har Vanda klarat sig bra. Så bara prognoserna för befolkningsökningen realiseras i Sibbo har inte vi heller svårt att klara oss ekonomiskt. Skuldbördan ökar men det gör också skatteinkomsterna och statsandelarna.

Beräkningarna för befolkningsökningen är baserad på Kommunförbundets prognos och om den slår fel förändras situationen enligt Kivilevo.

– Om inte de beräknade skatteinkomsterna för år 2020 och 2021 förverkligas så måste vi ta till nya åtgärder.

Beslut i december

Ett annat osäkerhetsmoment för slutet av ekonomiplansperioden är frågan om social- och hälsovårdsreformen blir verklighet år 2021.

– Som i många andra kommuner har vi i Sibbo fattat beslut om att inte beakta reformen i ekonomiplanen förrän den har godkänts i riksdagen. Om social- och hälsovårdsreformen godkänns kommer kalkylerna för 2021 att se helt annorlunda ut.

Efter måndagens remissdebatt går förslaget till budget och ekonomiplan vidare till kommunstyrelsen som behandlar förslagen till ändringar och tilläggsanslag den 27 november. Beslut om att godkänna budgeten och ekonomiplanen tas av fullmäktige den 10 december.

Social- och hälsovård

SFP-gruppen: 200 000 euro som skulle användas för att få två närvårdare till hemvården, en socialhandledare för barn, unga och familjer, en sjukskötare till hälsostationen samt en ledande socialarbetare inom socialt arbete för vuxna.

De gröna med stöd av SDP, KD, Centern och Politiikasta Iloa: 700 000 euro för att avlöna en socialhandledare och en ergoterapeut för barn och unga och en sjukskötare, en ledande socialarbetare och en person som arbetar med förebyggande rusmedelsarbete för den arbetsföra befolkningen. Förslaget omfattar också en skol- eller ungdomsläkare och tre närvårdare för äldreomsorgen.

SDP-gruppen med stöd av De gröna: Hemvårdens personal får en löneförhöjning på 100 euro per månad. Kostnadseffekten år 2019 uppskattas till 60 000 euro.

Bildningen

De gröna: Barnträdgårdslärarna och specialbarnträdgårdslärarna får en löneförhöjning på 100 euro per månad. Kostnadseffekten uppskattas till 100 000 euro under nästa år.

Mer läsning