Meromsättningsskatt och offentlig upphandling

Meromsättningsskatt upptas för att tillsammans med inkomstkatterna finansiera de offentliga utgifterna för välfärdssamhället och invånarnas välmående. Moms på livsmedel är 14 procent och för nästan allt annat 24 procent. Alla de som bor i, eller besöker Finland betalar moms (22 miljarder euro 2019) som näringsidkarna sedan redovisar till staten.

Alla betalar stats- och kommunalskatt (över 16 000) på sina årsinkomster. Statsandelarna är en viktig inkomstkälla för kommunerna, som ju betalar för välbefinnandetjänstesektorerna, social- och hälsovård samt bildning. Men är andelarna ens tillnärmelsevis tillräckligt stora för att finansiera kommunernas utgifter?

Den offentliga upphandlingen kan också slå hårt mot kommunernas näringsidkare, vem som har rätt att vara med, och till vilket pris då avtalen sluts. Inköpen för Borgås offentliga måltider är tre miljoner per år, men ingenting köps av stadens näringsidkare.

Ingalill Tuomolin SFP, Borgå