Med NG8 går det mesta förlorat utan att kunna ersättas

Sibbo kommun har inlett detaljplanearbetet för Nickby gård (NG8) med löfte om delvis ersättande rutter för friluftsleder, flyttade frisbeegolfkorgar och mer parklik miljö för att ersätta det öppna åkerlandskapet.

Forskning har länge kunnat påvisa samband mellan tillgång till naturen i människans närmiljö och den fysiska och psykiska balans vi kallar hälsa. Nyare forskning har undersökt hur olika typer av naturmiljö ha olika effekt (Stoltz: Perceived Sensory Dimensions – A Human-Centred Approach to Environmental Planning and Design, Stockholm 2020). Resultaten visar att vissa miljöer ur hälsosynvinkel upplevs som speciellt värdefulla. Kunskapen kan användas vid modern samhällsplanering för att tackla de problem en växande insikt i komplexa beroendeförhållanden mellan människa, miljö och biodiversitet har uppdagat.

I korthet: Naturliga miljöer med känslan av vildvuxen, orörd natur, gärna med gammal, hög, lite glesare skog, och större sammanhängande helheter med en känsla av rymd verkar särskilt lugnande och avstressande. Stimulerande inverkan har däremot naturliga miljöer med stor artrikedom, biologisk mångfald och variation, samt kulturhistoriska miljöer. För största möjliga hälsoeffekt bör naturmiljön vara en del av människans närmiljö.

I dag är de här miljöerna sällsynta. Kulturhistoriska odlingslandskap har på de flesta håll bytts ut mot stora arealer av täckdikad monokultur. Privata skogar är vanligtvis ekonomiskog, monokultur även den, ofta plantskog och ungskog. Privata skogsägare tyr sig även allt oftare till vägbommar för att gardera sig mot den skada deras skogsvägar får av onödig användning, och för att de har tröttnat på att städa upp efter urbana gäster med sinande kunskaper i allemansrättens innebörd.

Vi nickbybor kan därför anse oss lyckligt lottade. På promenadavstånd från centrum, lättillgängligt för personer i alla åldrar, har vi ett rekreationsområde som enligt de kriterier forskningen tagit fram till alla delar kan sägas ha ett mycket högt hälsovärde. Vi har en friluftsled som sammanbinder alla de värdefullaste miljöerna i en sammanhängande helhet med känsla av rymd: bäckraviner med bortglömda rotvältor, hagar och blandskog med gamla, höga träd, vägar över odikade fält i ett gammalt kulturlandskap. Och den mångfald av levande organismer som valt att bosätta sig här. En helhet där värdet är större än det som kan mätas i löpmeter friluftsled.

Att mycket bevarats är delvis kommunens förtjänst. Med NG8 går det mesta förlorat utan att kunna ersättas. Varför det, kan man undra. För att de framtida kommuninvånare som skall bo i de hus som byggs i dess ställe skall kunna ta tåget till Kervo när de blivit tillräckligt många.

Pia Björkwall Sibbo

Mer läsning