Lukten från Domargård ska utredas

GAMMALT OMRÅDE. Avfallsmottagningen i Domargård inleddes redan år 1965. Av de tre avfallsupplag som varit i bruk i Domargård under åren används endast det nyaste fortfarande. Bild: Kristoffer Åberg

En skrivelse om att Östra Nylands Avfallsservice ska göra upp en plan för att minska lukten som stundvis sprider sig från avfallscentralen i Domargård är en av förändringarna i miljölovet som beviljades i slutet av fjolåret.

Miljötillståndet för verksamheten vid Domargårds avfallscentral och Östra Nylands Avfallsservice ansökan om tillstånd för att påbörja ny verksamhet behandlades av Södra Finlands Regionförvaltningsverk i slutet av fjolåret. På tisdagen fattade byggnads- och miljönämnden i Borgå beslut om att man inte har något att invända mot regionförvaltningsverkets beslut.

Miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä vid miljövården på Borgå stad lyfter fram de viktigaste förändringarna i det nya miljölovet.

– En förändring är att den metangas som tas tillvara på området inte längre får brännas upp i facklan i normala fall. I stället ska den användas för energiproduktion. Att bränna upp gasen i facklan är visserligen redan det bättre än att den bara skulle släppas ut i miljön. Enligt miljölovet får gasen fortsättningsvis brännas i facklan om det uppstår störningar eller andra avvikande situationer i verksamheten.

För att uppfylla det här kravet är Östra Nylands Avfallsservice redan i färd med att bygga ett nytt biovärmeverk vid Hyvelspånet i Borgå. Värmeenergin som produceras där ska säljas till Borgå Energi.

Utreda luktproblem

– En annan större förändring handlar om lukten, som ibland sprider sig från området. I bestämmelserna sägs det att lukten ska bekämpas genom att systematisk täcka in avfallet samt genom att sköta kompoststackarna och ta tillvara metangasen.

Forsberg-Heikkilä säger att en orsak till lukten är fettavskiljningsbrunnarna som finns på området.

– Fettet och oljan från restauranger och storkök samlas i brunnarna och ger ibland upphov till en obehaglig lukt.

I miljölovet står det att Östra Nylands Avfallsservice bör göra upp en plan för att bekämpa lukten. Företaget ska man lämna in planen till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Borgå stads miljöskyddsmyndighet före den 30 mars i år.

Ytterligare en förändring i det nya miljölovet handlar om vilka typer av avfall man får ta emot på Domargård. Tidigare var det tillåtet att ha en avstjälpningsplats för jordmassor i Domargård men den möjligheten har strukits.

– Man kan fortsättningsvis ta emot rena och lindrigt förorenade jordmassor då de behövs till exempel för att täcka deponeringsplatsen, men en egen särskild avstjälpningsplats och slutdeponering för jordmassor vill Östra Nylands Avfallsservice inte längre ha.

Tillstånd att förbereda en mellanförvaring av brännbart blandavfall under störningssituationer och servicearbeten på förbränningsanläggningarna.

Tillstånd för balning av blandat kommunalt avfall.

Tillstånd att utvidga komposteringen av räfsavfall till annat biologiskt nedbrytbart avfall som inte orsakar fara.

Tillstånd för nya fält för behandling och förvaring av avfall.

Tillstånd för förändringar i mottagnings- och behandlingskvoterna för avfall.

Mer läsning