Livskvalitet behövs både på landet och i stan

För att kunna upprätthålla en levande landsbygd krävs en god infrastruktur även utanför våra städer.

Landsbygdens villkor är andra än i städerna och samma tankesätt kan inte appliceras på båda. För att kunna finansiera välfärdsservice på landsbygden krävs starka primärkommuner. Att administrationen centraliseras betyder inte att serviceställena måste bli färre och större. Vi ska undvika långa avstånd till skola, hälso- och sjukvård och när detta inte är möjligt ska alternativ som hälsovårdsbussar och skolskjutsar utredas.

För att kunna upprätthålla en levande landsbygd krävs en god infrastruktur även utanför våra städer. Basvägnätet i Nyland är i dåligt skick och mera resurser måste ges till underhållet. Vi måste satsa på tågtrafiken och linjerna österut får inte glömmas bort på riksnivå!

Eftersom befolkningsunderlaget är litet på landsbygden är kollektivtrafik inte på samma sätt ett alternativ som i städerna. Därför är det viktigt att satsa på att bilarna som körs är så miljövänliga som möjligt.

För att förstärka livskraften på landsbygden bör man främja lantbrukets strukturer. Förnybara naturtillgångar såsom fiskerinäringen, skogsbruket och vattenhushållningen bör vårdas och skötas om.

Jag vill se en levande landsbygd nu och i framtiden! Vi behöver liv både på landet och i stan.

Elin Blomqvist-Valtonen stadsfullmäktigeledamot (SFP), Borgå