Aktia Livförsäkrings enhetschef Ulrika Lundqvist och försäljnings- och utvecklingsdirektör Sam Olin betonar vikten av personförsäkringar och att var och en i tid borde fundera över det egna och familjens behov av skydd. Aktia vill hjälpa sina kunder att se på ekonomin som en helhet och här ingår också att man tryggar den inför oväntade situationer.

– Man kan se på personskydd ur två olika vinklar. Den stora bilden är att vi har ett rätt så bra socialskydd och pensionssystem i Finland. Men vad händer nu när det till exempel föds färre barn? Finländarna måste själva börja ta ansvar för att trygga sin ekonomiska situation, menar Sam Olin.

Statistiskt sett halveras inkomstnivån i en familj om den ena föräldern insjuknar allvarligt eller dör. Hela 40 procent måste flytta från sina hem på grund av inkomstbortfallet det orsakar.

– Vi på Aktia känner ett ansvar gentemot våra kunder. Vi hjälper dem att öka sin förmögenhet och placera sina pengar men vi vill också stöda dem i hur man skyddar sig mot svåra situationer. Det här är saker som man helst inte vill prata om eller alls tänka på. Men det går att förbereda sig också inför sådana lägen och det vill vi gärna göra våra kunder medvetna om, förklarar Sam Olin.

Ett typiskt scenario som Lundqvist och Olin vill lyfta fram är lägen där dödsbon, till följd av plötsliga dödsfall, tampas med ekonomin utan buffertar och i värsta fall förlorar hem och gård.

– Vi vill förstås lyfta fram sådana risker men framför allt vill vi göra våra kunder uppmärksamma på att dessa situationer går att undvika, poängterar Ulrika Lundqvist.

– Den finska förmögenhetsstrukturen är sådan att man äger "väggar" såsom hus och sommarställe. Om allt är låst i fast egendom, är det bra att ha en plan för hur arvingar kan ta hand om t.ex. arvsskatten, säger Sam Olin. Vi har också ett ansvar gentemot våra barn och våra föräldrar som kanske t.ex. gått i borgen för våra bostadslån.

– På samma sätt som man försäkrar bil, husdjur och hemlösöre borde man se till att också man själv och den egna familjen är försäkrad, tillägger han.

Olika typer av försäkringar

Livförsäkringen är den viktigaste försäkringen men många förstår inte nyttan med den. Det finns idag många olika typer av familjer och försäkringsbehovet beror på hur familjen ser ut, men det finns vissa gemensamma nämnare.

– Vid ett dödsfall faller en lön bort, men utgifterna minskar sällan, konstaterar Sam Olin.

Varför är det viktigt att ha en försäkring gällande arbetsoförmåga?

– Arbetsgivaren betalar lön bara för en viss tid då man är sjukledig. När arbetsgivaren inte längre betalar lön, är man berättigad till FPA:s sjukdagpenning, som är märkbart mindre än den vanliga lönen. Om man sedan inte kan återgå till jobbet efter sjukledigheten, utan konstateras vara bestående arbetsoförmögen, är man berättigad till invalidpension från ett pensionsbolag. De egna besparingarna kanske inte räcker till för att kompensera inkomstbortfallet och för det kan man teckna en försäkring gällande arbetsoförmåga, förklarar Ulrika Lundqvist.

– Var tredje finländare insjuknar i cancer någon gång under sin livstid, tillägger Sam Olin.

Försäkringen omfattar sjukdomar såsom cancer, hjärninfarkt eller hjärnblödning och hjärtinfarkt samt ingrepp såsom öppen hjärtoperation, stor organtransplantation och bestående njursvikt som förutsätter dialysvård.

– Förmögna personer blir också sjuka – alla har nytta av att ha en försäkring gällande allvarlig sjukdom, säger Sam Olin.

–Också som företagare är det viktigt att fundera på detta, både med tanke på sig själv och sina arbetstagare, tillägger Ulrika Lundqvist.

Finländarna är underförsäkrade

Finländare är klart underförsäkrade då det kommer till personförsäkringar. Varför är det så?

– Folk räknar helt enkelt med att systemet tar hand om dem. Det är också mänskligt att tro att saker inte kommer att hända just en själv, menar Sam Olin.

– Statistiskt sett dör folk i sjukdomar, inte i olycksfall. Och folk har helt enkelt inte tänkt på hur länge arbetsgivaren betalar lön om man blir sjuk. Det viktiga är att trygga den inkomstnivå man är van vid, säger Ulrika Lundqvist.

Sam Olin använder sig själv som exempel.

– För några år sedan hade jag själv ingen livförsäkring trots att jag har tre barn - men vår hund var nog försäkrad både för sjukvårdskostnader och dödsfall. Det här är ganska typiskt. Lyckligtvis är de här sakerna nu i ordning tack vare mina kollegor, säger han med ett skratt.

– Jag har jobbat i livförsäkringsbranschen i 20 år så man kan nog säga att jag är lite yrkesskadad, men jag skulle aldrig säga upp min livförsäkring. Jag betalar gladeligen mina personliga premier eftersom jag får sinnesro på köpet. Det känns jätteviktigt, avrundar Ulrika Lundqvist.

Läs mer om livförsäkringen och de andra personskydden på aktia.fi/livförsäkring

Sam Olin, direktör för försäljning och utveckling Bild: Privat

Personförsäkringar

Livförsäkring Ger dina nära och kära ekonomiskt stöd vid dödsfall

Försäkring gällande arbetsoförmåga Kompenserar det inkomstbortfall som orsakas av en längre sjukledighet eller bestående arbetsoförmåga

Försäkring gällande allvarlig sjukdom Ger dig ekonomiskt stöd om du insjuknar i en allvarlig sjukdom

Har du koll på dessa?

Hur påverkas er ekonomi om du eller din partner dör? Kan den andra parten bo kvar i er nuvarande bostad?

Hur länge betalar din arbetsgivare ut lön om du blir sjuk?

Hur stor är FPA:s sjukdagpenning i ditt fall?

Visste du att var tredje finländare drabbas av cancer någon gång under sin livstid?