Linnankosken lukio kostar 11 miljoner

DYRT. Skolans renovering blir förhållandevis dyr. Bild: Karolina Ketola

Projektplanen och kostnaderna för renoveringsarbetena i Linnankosken lukio har blivit tydligare, skriver staden i ett pressmeddelande. Man uppger också att skolan får solpaneler.

Projektplanen och skissritningarna för renoveringen av Linnankosken lukio har blivit färdiga tillsammans med en kostnadsberäkning för skissritningsfasen, uppger man från staden. Konsultföretaget Granlund Consulting räknar med att projektets totala kostnader för tillfället är 10 998 000 euro.

– I budgeten för 2017 har man reserverat ett investeringsanslag på totalt sex miljoner euro för renoveringsarbeten i Keskuskoulu och Linnankosken lukio . Densamma summan har reserverats i budgetförslaget för 2018. Renoveringen av Keskuskoulu befinner sig redan i slutskedet och påverkas inte av behovet att renovera gymnasiet. En närmare kostnadsberäkning och fördelningen av anslagen för de olika åren görs när entreprenadsanbuden har kommit in, säger lokalitetsdirektör Börje Boström i pressmeddelandet.

Större renovering

Boström konstaterar vidare att renoveringsbehovet i byggnaden är större än man uppskattade på vårvintern. Då hade man kännedom bara om reningen och reparationen av mellersta och nedre bjälklaget som hade medfört problem med inomhusluften.

– Det som höjer kostnaderna är en omfördelning av rummen, vilket ändå är vettigt att göra i samband med andra renoveringsarbetena, konstaterar Börje Boström.

Renoveringsarbetena konkurrensutsätts i februari 2017. Lokalerna blir färdiga sommaren 2018 om arbetena kan inledas efter konkurrensutsättningen. Totalt renoveras 5 684 kvadratmeter.

De viktigaste renoveringsobjekten är mellersta, nedre och övre bjälklagskonstruktioner i gymnasiets äldsta del där man har funnit mikrobtillväxt i sågspånsfyllningen och gjutformsbrädor som orsakar hälsoproblem. Byggnadens nuvarande yttertak och underlagstak förnyas och solceller installeras på taket. Dessutom saneras och målas fasaderna.

Större elevantal

Man förändrar också rummen så att lokalerna kan användas flexibelt och mångsidigt. Man har inte gjort nämnvärda ändringar sedan byggnaden blev färdig. Lokalerna fyller inte längre kraven på en modern inlärningsmiljö, såsom datateknik. I samband med renoveringen förbereder staden sig också på att skolans elevantal stiger. Elevantalet i det nuvarande dagsgymnasiet är cirka 600. När renoveringsarbetet har blivit färdigt är det maximala elevantalet 660 elever. Skolan har också en vuxenlinje med 150 studerande.

Konstruktionerna kan renoveras när skolan är tom. Skolan flyttar därför till tillfälliga lokaler under februari 2017 och renoveringsarbetena inleds efter studentskrivningarna. Skolans tillfälliga lokaler är Lyceiparkens skolas före detta tillfälliga lokaler, plus hyrda lokaler i WSOY-huset. Gymnastiksalen och köket som ligger i byggnadens utvidgningsdel kan användas under hela renoveringsarbetet.

Gamla delen, klassvåningarna och auditoriums- och matsalsdelen är ursprungligen från 1950-talet.

Utvidgningen av skolan, som omfattar motionssalen och köket blev färdig, år 2000.

Skolans källarvåning renoverades mellan 2015 och 2016. Källaren fick klasser för musik och bildkonst, två undervisningslokaler, ett förråd och servicelokaler för undervisningen.

I klassvåningarna i den gamla delen inträffade en vattenskada i början av 2000-talet, varför det har kommit fukt i fyllningarna i mellanbjälklagen.

I den gamla delen har man upptäckt permanenta problem med inomhusluften, varför man har varit tvungen att stänga skolans lokaler.

Mer läsning