Låt psykiatriska sjukskötare stöda undervisningen

Det är viktigt att framhålla att dessa psykiatriska sjukskötare enbart fungerar som stöd i skolvardagen och som stöd för skolgången.

Ungas utanförskap och utslagning är ett växande problem. För att kunna motverka utslagning måste samhället hela tiden utveckla nya metoder och verksamhetsformer att stöda ungdomar med olika typers problem. I Borgå har vi liksom i många andra kommuner utvecklat olika former av stöd för barn och unga som har problem av olika slag i sin skolgång. Allt fler unga behöver dock flexibelt och individuellt utformat stöd för att klara av skolvardagen och skolgången.

I Borgå och i grannkommunerna finns redan exempel på skolor som utvecklat egna modeller för att stöda barn och unga i deras skolvardag. Keskuskoulu i Borgå har en sjuksköterska med psykiatrisk utbildning som jobbar merparten av sin arbetstid i Keskuskoulu och delvis i andra skolor. Sipoonlahden koulu i Sibbo kommun har utvecklat en så kallad Nest-modell där den unga i samförstånd med hemmet kan ansöka om att få tillhöra Nest-gruppen på 10-12 elever. Förutom en lärare jobbar i gruppen en handledare, i Sipoonlahden koulu är handledaren en psykiatrisk sjukskötare. Med små, flexibla grupper och utbildad personal inom psykiatrin kan man på ett lyckat sätt stöda unga som har svårigheter med att delta i den ordinarie undervisningen.

I framtiden har kommunerna inte ansvar för hälsovården vilket leder till att kommunerna måste förhandla med landskapen om att få ha hälsovårdspersonal anställd inom utbildningsväsendet. För att Borgå ska ha en chans att förhandla sig fram till detta bör vi ha mångsidig erfarenhet att hänvisa till.

Det är viktigt att framhålla att dessa psykiatriska sjukskötare enbart fungerar som stöd i skolvardagen och som stöd för skolgången och de ersätter inte eventuell behövlig vård inom social- och hälsovården.

SFP:s fullmäktigegrupp i Borgå har den 31 januari lämnat in en fullmäktigemotion där vi föreslår att Borgå stad i allt högre grad borde kombinera flexibel smågruppsverksamhet och psykiatriskt kunnande i skolorna. Staden borde därför utreda vilken modell som bäst motsvarar de behov som finns.

Mikaela Nylander Stadsfullmäktigeordförande i Borgå