Kyrkoby skolas föräldrar på barrikaderna

SKOLA FÖR VEM? Nickby hjärta ska byggas till, men ännu är det oklart vilka elever som flyttar in. Bild: Kristoffer Åberg

De svenska lågstadiebarnen i Nickby är spelbrickor som utbildningssektionen får placera om, eller låta bli att placera om, på mötet på måndag.

Svenska utbildningschefen föreslår för utbildningssektionen att man väljer alternativ fyra, det vill säga att Nickby hjärta i framtiden härbärgerar en svensk enhetsskola, Sibbo gymnasium och en finsk högstadieskola.

Sektionen möts på måndag.

Det här alternativet innebär att Nickby hjärta efter utbyggnaden skulle vara skola för 720 svenska elever och 370 finska.

Valet görs efter att man fått in åsikter från många håll. Föräldrar, personal, elevkårer och ungdomsfullmäktige har fått säga sitt.

Det intressanta är att ingen av grupperna har stannat för just alternativ fyra, som ändå förs fram som beredningens alternativ.

För Kyrkoby skola

Ungdomsfullmäktige valde alternativ två, en finsk enhetsskola och en svensk enhetsskola.

Av de tillfrågade sex svenska elevkårerna valde fyra alternativ ett, en finsk enhetsskola och ett svenskt högstadium. En svensk elevkår valde alternativ två och en annan elevkår alternativ tre, där Nickby hjärta skulle vara skola för en finsk enhetsskola, Kungsvägens skola och Sibbo gymnasium.

Alla fyra finska elevkårer valde alternativ två.

I den nätenkät som har varit öppen för föräldrar och personal har en övervägande majoritet röstat på alternativ ett.

Föräldrarna till barn i Kyrkoby skola motsätter sig starkt att lågstadieeleverna flyttas till Nickby hjärta.

Hem och skola i Kyrkoby skola har startat en namninsamling mot flytten, insamlingen har nu 350 underskrifter.

Alternativen två till fyra innebär alla att Kyrkby skola flyttar in i Nickby hjärta.

Mer läsning