Kyrkan ska vara ett rum för alla

DAGS ATT RÖSTA. Den egentliga valdagen i församlingsvalet är den 18 november. Förhandsrösta kan man nästa vecka, 6-10.11. Bild: Kristoffer Åberg

Förhandsröstningen i församlingsvalet börjar tisdagen den 6 november. I Östnyland går man till val i tre svenska församlingar.

Det finns tre svenska församlingar i Östnyland från och med nästa år – Sibbo svenska församling, Borgå svenska domkyrkoförsamling och Agricola svenska församling. Alla tre är en del av en kyrklig samfällighet.

Det betyder att församlingsvalet inbegriper två val – man väljer medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfälligheten och i församlingsrådet som leder verksamheten i den egna församlingen.

I Sibbo och i Borgå finns endast en lista för de svenskspråkiga kandidaterna.

I Lovisaregionen står man inför att fem församlingar efter årsskiftet blir den nya Agricola svenska församling. I stället för att ställa upp alla kandidater på en gemensam lista går man till val med fem listor, en för var och en av de nuvarande församlingarna. Agricola svenska församlings församlingsråd kommer att bestå av 12 personer och i gemensamma kyrkofullmäktige finns det 15 platser från den svenska församlingen.

28 kandidater ställer upp för att sitta i församlingsrådet och lika många för gemensamma kyrkofullmäktige.

Johanna Granqvist från Andersby i Liljendal ställer upp på Liljendallistan i båda valen. Hon har inte haft några förtroendeuppdrag inom kyrkan tidigare utan står nu till förfogande för första gången.

– Jag blev uppringd och ombedd att ställa upp i valet. Församlingens ärenden har intresserat mig ganska länge och jag deltar gärna i församlingens verksamhet. Som nybörjare vet man inte hur det brukar gå till, men nu är det ju nytt för alla, konstaterar hon.

Granqvist vill jobba för att den nya församlingen har en låg tröskel för församlingsmedlemmarna att delta i verksamheten, och att alla känner sig delaktiga.

– Jag vill också jobba för att det finns verksamhet i alla delar av regionen efter att vi blivit en enda församling i Lovisanejden. Det är också viktigt att församlingens lokaler hålls i skick.

Hon tycker att det kunde vara bra om församlingen samarbetade med andra föreningar på det lokala planet. Då kunde utrymmena utnyttjas mera.

– I kyrkans utrymmen måste det naturligtvis vara en verksamhet som inte strider mot kyrkans värderingar, säger hon.

Två nästan likadana listor i Sibbo

I Sibbo svenska församling är det knappt med kandidaterna i församlingsvalet. Sammanlagt 16 kandidater ställer upp i församlingsrådsvalet. Av dem ställer 15 upp också i valet till gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet.

Sibbo svenska församlings församlingsråd består av 12 personer och församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige är också 12 till antalet.

Anders Backström ställer upp i båda delvalen. Han vet vad han ger sig in på eftersom han redan suttit i både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige i två perioder. Det var självklart för honom att han skulle ställa upp också den här gången.

– Det är väldigt intressanta förtroendeuppdrag. Och jag tycker att det är viktigt för samhället att det finns en församling som står för diakoni och medmänsklighet, säger Backström.

Backström ser att de förtroendevaldas uppgift i församlingen är att stöda verksamheten.

– i Sibbo har vi en mycket välfungerande samfällighet och fungerande församlingar. Jag vill slå vakt om att förutsättningarna och ekonomin är sådana att det kan förbli så, säger han.

Unga i Borgå

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling har 14 medlemmar. Den svenska församlingen har 15 platser i gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå. På kandidatlistan finns 23 namn för församlingsrådet och lika många för gemensamma kyrkofullmäktige. En större andel av kandidaterna än i grannkommunerna kandiderar endast i det ena valet.

Här kan du läsa ledaren om församlingsvalet Det osynliga valet, som Helén Kurri publicerade den 8 juni 2018.

Karin Karlsson studerar teologi och hennes studier är inne på upploppet. Hon ställer upp för första gången i församlingsvalet och står till förfogande för både församlingsrådet och för gemensamma kyrkorådet.

– Jag tror att man behöver sitta med i båda organen för att kunna påverka, säger Karlsson.

Det finns flera orsaker till att hon nu valde att ställa upp i församlingsvalet. Det främsta är att engagera också andra unga i församlingens verksamhet. Hon gläder sig över att det finns flera unga kandidater på Borgå svenska domkyrkoförsamlings lista.

– Det behövs erfarenhet både i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, men det är bra om det kommer in lite nya tankar också.

Vad ett eventuellt förtroendeuppdrag i församlingen kommer att innebära återstår att se för Karin Karlsson.

– Rent allmänt vill jag att kyrkan ska vara en plats som är en del av vardagen, säger hon.

Värderingar är ett knepigt kapitel, men inte för Karin Karlsson.

– Den största och viktigare värderingen är kärlek. Kärlek mot varandra och alla människor.

Vet man inte vem man ska rösta på i församlingsvalet kan man ta valkompassen till hjälp. Där har kandidaterna i de olika församlingarna fått svara på aktuella frågor. Valkompassen finns på de olika församlingarnas webbplatser.

Församlingsval hålls i november vart fjärde år i alla församlingar i landet. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre har rätt att rösta.

18.11 är den egentliga valdagen. Förhandsröstning ordnas 6-10 november.

Om församlingen är självständig ordnas ett enda val där man väljer medlemmar i kyrkofullmäktige. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet hålls två olika val, för gemensamma kyrkofullmäktige och för församlingsrådet.

I valet 2014 var valdeltagandet 15,5 procent. I valet utsågs 8 500 förtroendevalda i sammanlagt 412 församlingar. I årets val utses cirka 8 300 förtroendevalda i 383 församlingar.

16 200 kandidater ställer upp i församlingsvalet i år. Det är en minskning med ca 20 procent jämfört med valet 2014.

Mera information om församlingsvalet, förhandsröstningsställena och kandidaterna finns på www.forsamlinsvalet.fi och på de enskilda församlingarnas webbplatser. Där finns också valkompassen.

Mer läsning