Kompletterat - men inte ändrat - förslag för energitomten

Plan. Så här kan miljön kring Borgå Energis tidigare huvudkontor se ut i framtiden. Bild: Arkkitehdit Rudanko ++Kankkunen Oy

Bland annat Borgå museum har oroat sig för att höghusen som planeras på Borgå Energis gamla tomt i Borgå centrum ska bli alltför massiva. Även om museets synpunkter den här gången lagts till handlingarna sker inga förändringar i byggnadernas dimensionering då stadsutvecklingsnämnden åter behandlar utkastet till detaljplan på tisdag.

Redan 2016 skrev ÖN om planerna på bostadshus invid Borgå Energis dåvarande huvudkontor vid Mannerheimgatan i centrum av Borgå. Eero Löytönen som då var stadsplaneringschef gladde sig över möjligheterna att bygga bostäder i centrum av staden.

Efter det här har arbetet med en ny detaljplan för den så kallade energitomten haft motvind. Flera fall av jäv har försinkat behandlingen och såväl grannar till tomten som Borgå museum har oroat sig för hur de planerade bostadshusen på fem våningar ska platsa i den existerande miljön.

Den 11 juni var det meningen att stadsfullmäktige skulle godkänna förslaget till detaljplan men inför mötet gick Borgå museum ut i medierna med att museets utlåtande inte beaktats i beslutsprocessen. Därför sände fullmäktige enhälligt förslaget tillbaka till stadsutvecklingsnämnden för att museets utlåtande skulle tillfogas till beredningsmaterialet.

Museiverkets utlåtande

Orsaken till att Borgå museums utlåtande inte beaktades beror på ett e-postmeddelande som i början av november 2019 skickades till stadsplaneringen. I det skriver museets representant att utlåtandegivaren för detaljplanen är Museiverket. Det här har tolkats som att Museiverkets utlåtande ersätter museets. Enligt museet har det ändå varit tydligt att museets utlåtande också ska vara med.

Skillnaden mellan de båda utlåtandena är betydande: där Museiverket inte ser några problem med detaljplaneförslaget var museet kritiskt bland annat till höjden på de planerade husen.

Nu behandlas detaljplaneförslaget igen på tisdag i stadsutvecklingsnämnden. Planläggningsarkitekt Emilia Saatsi säger att Borgå museums utlåtande enligt fullmäktiges önskan bifogats till detaljplaneförslagets beredningsmaterial. Men själva förstaget är detsamma som fullmäktige skulle ta ställning till i juni.

– Museets utlåtande har beaktats men frågan har inte avgjorts enligt museets synpunkter, det råder olika uppfattningar om hur den existerande stadsmiljön beaktas i detaljplaneförslaget. Vi har fått utlåtanden från många olika instanser där detaljplaneförslaget förordas. Ett detaljplaneförslag är alltid en kompromiss mellan olika ståndpunkter och inget enskilt utlåtande har företräde.

Om förslaget till detaljplan får grönt ljus i stadsutvecklingsnämnden går det via stadsstyrelsen till fullmäktige för slutligt godkännande.

Mer läsning