Klart att Prakticum vill växa i Östnyland

Det säger sig självt att i medeltal sju studerande per grupp inte kan vara ekonomiskt hållbar. Därför är en omfördelning av linjerna, men bibehållandet av studerandeantalet i Östnyland nödvändigt.

Eftersom det i lokalpressen florerar antaganden och åsikter baserade på allt annat än fakta vill vi här klargöra läget för processen för att sammanslå Prakticum och Inveon.

Initiativet till att ordna yrkesutbildningen i Östnyland via två aktiebolag: ett svenskspråkigt (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) och ett nytt aktiebolag för den i huvudsak finskspråkiga yrkesutbildningen fattades politiskt i de östnyländska kommunerna hösten 2016. Svenska framtidsskolan (Prakticum) deltog inte i denna process utan kopplades in då förslaget var klart. Prakticums styrelse välkomnade initiativet, men fastslog att dagens ekonomiska realiteter måste beaktas i processen.

Planeringen av de båda parallella projekten har gått vidare så att en styrgrupp tillsattes (med Kurt Torsell som förändringsledare). I styrgruppen är de fyra berörda utbildningsanordnarna och kommunerna representerade. Prakticum har beställt en utredning av företaget Haahtela där olika utrymmesalternativ för den svenskspråkiga yrkesutbildningen analyseras. För utredningen beslöt Prakticums styrelse om vilka utbildningar i detta skede planerades till Borgå och vilka till Helsingfors.

I alla planer som presenterats av Prakticum har antalet studieplatser i Östnyland ökat (från dagens 330 till 350 plus vuxenutbildning). Antalet studerande i Helsingfors har i planerna behållits exakt som i dagsläge (alltså ingen ökning på grund av en ström av studerande från Östnyland).

Kock- och frisörutbildningen skulle ges i Helsingfors på grund av de funktionella utrymmena där gällande kunder och samarbete. ICT-utbildningen skulle helt koncentreras till Borgå. Dessutom skulle en ny medieassistentlinje starta i Borgå. Fordonsmekanikerutbildningen skulle till största delen koncentreras till Arabiastranden, men för den finns flera möjligheter till specialisering eller första året i Borgå som ännu skall undersökas.

Noteras kan också att Prakticums närvårdarlinje (med drygt 90 procent flickor och cirka 65 studerande) naturligtvis förblir i Borgå. Vi vill poängtera att planerna är riktgivande för utrymmesuppskattningen, inte fastslagna. Styrelsen för Inveon har inte uppgjort någon motsvarande plan eller förslag till en ekonomiskt hållbar lösning.

Och varför måste utbudet linjer i Östnyland ses över? Den ekonomiska situationen för landets yrkesutbildning är tyvärr krass. Statens enhetspris har sjunkit drastiskt under flera år och Prakticum har kontinuerligt anpassat utgifterna till de minskade inkomsterna. Ingen ekonomisk hjälp av ägarna har behövts. Inveon däremot har inte enligt officiella uppgifter vidtagit motsvarande åtgärder utan erbjuder i dag tolv olika linjer för 250 studerande. Samtidigt har samkommunen under flera år gått 200 000-300 000 euro back per år.

Vi vågar påstå att ingen utbildningsanordnare (inte ens Point College) är villig att överta Inveon med ett löfte om att den situationen får eller kan fortsätta. Det säger sig självt att i medeltal sju studerande per grupp inte kan vara ekonomiskt hållbar. Därför är en omfördelning av linjerna, men bibehållandet (eller helst ökning) av studerandeantalet i Östnyland nödvändigt.

Vi vill också ännu en gång upprepa att det under hela den långa processens gång varit klart att Prakticum vill växa i Östnyland, utveckla och stärka den svenskspråkiga yrkesutbildningen både för unga och vuxna i regionen.

Stefan Mutanen styrelseordförande Harriet Ahlnäs rektor, vd Svenska Framtidsskolan/Prakticum

Mer läsning