Klara regler behövs om elever, datorer och hemuppgifter

GEMENSAMMA SPELREGLER. Det är viktigt att man kommer överens om hur eleverna ska använda datorer och hur de ska göra sina hemuppgifter, anser man på Utbildningsstyrelsen. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåskolorna och -lärarna kan inte kräva att alla elever har tillgång till dator hemma. Alla grundskolelever måste behandlas lika, säger Hanna Lönnfors, fullmäktigeledamot och lärare.

Hur är det möjligt att förutsättningarna är så olika för grundskoleelever i Sibbo och i Borgå? Det frågar sig många vårdnadshavare efter att ha tagit del av nyheten, ÖN 6.12., att Sibbo erbjuder sina elever personliga datorer med början från klass fyra, medan Borgåeleverna får jobba på skolornas datorer endast i skolan.

Borgå bildningsnämnds ordförande Catharina von Schoultz efterlyser nu en utredning över alternativ och kostnader. Under våren 2019 ska staden utreda om man går över till digitalt skolmaterial och samtidigt måste man dra upp riktlinjerna för framtiden, bland annat om Borgåeleverna ska få personliga datorer eller inte.

– Det finns inte pengar för personliga datorer under 2019, säger von Schoultz.

– Om vi går in för att regelbundet uppdatera systemen för eleverna måste vi dra in på annat. Det här är en svår sak och en prioriteringsfråga. Det är också självklart att grundskolan måste vara gratis för alla.

Kräver likvärdig behandling

Hanna Lönnfors, SFP, jobbar själv som lärare i Sibbo och hon vill angripa problemet ur en annan synvinkel.

– Jag vill ha klara besked om att elever i Borgå behandlas lika i alla skolor, och av alla lärare. Man får inte kräva att hemuppgifterna görs på dator eftersom man inte kan utgå från att alla har tillgång till dator hemma.

– Och det får absolut inte inverka på vitsordet om man lämnar in sina hemuppgifter som handskrivna eller som printade.

– Min egen dröm är att alla Borgåelever ska få tillgång till en personlig dator, men så länge vi inte är där får tillgången till hemmadator inte påverka möjligheterna att göra hemuppgifter på lika villkor.

Jag vill ha klara besked om att elever i Borgå behandlas lika i alla skolor, och av alla lärare.

I Strömborgska skolan erbjuder man tillgång till skolans datorer på lunchrasten och efter skolan för dem som inte har en dator hemma.

– Det är absolut inte att behandla eleverna likvärdigt, säger Lönnfors. Det är inte ett alternativ att låta bli att äta lunch för att hinna med sina hemuppgifter. Likaså är det omöjligt att stanna i skolan efter lektionen för den som har skolskjuts.

Helhetssyn efterlyses

– Vi vet att alla barn och unga måste lära sig använda digitala hjälpmedel, säger von Schoultz. Samtidigt vet vi att det inte är nyttigt att vara uppkopplad hela tiden.

– Ska vi satsa på digitaliseringen eller på att bevara byskolorna? Det går inte att mäta effekten av vare sig det ena eller det andra, åtminstone inte på kort sikt.

Borgå får en ny utvecklingsdirektör för digitala tjänster, Charlotta Grönqvist, och von Schoultz önskar att hon kunde dra upp en helhetssyn för hur Borgå borde satsa på det digitala, också inom utbildningen.

Ska vi satsa på digitaliseringen eller på att bevara byskolorna?

Ett missförhållande som har visat sig mycket svårt att få bukt med i Borgå är skolornas dåliga nätförbindelser. Det gäller byskolorna, men också i de större centrumskolorna har åtminstone tidigare haft problem med nätet.

Alltid handlar det inte om brist på pengar. Ebbo åldringshem fick till exempel fler fiberanslutningar trots att äldrevården lades ner och det inte blev något med lägerplanerna i huset. Nu flyttar köket från Ebbo efter årsskiftet.

– Det här är exempel på ett problem som vi har haft länge, säger von Schoultz. Den ena handen vet inte vad den andra gör.

Regelsamling

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm på Utbildningsstyrelsen hänvisar till en regelsamling som gjordes upp 2017: Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan.

– Utgångsläget är att den grundläggande utbildningen av avgiftsfri, säger Engelholm. Samtidigt är den digitala kunskapen en viktig del av undervisningen.

– Skolan måste komma överens med vårdnadshavarna hur eleven kan göra sina uppgifter om det inte finns någon dator i hemmet. Eleverna har rätt att lära sig och måste erbjudas olika slag av möjligheter. Det är viktigt att man hittar lösningar tillsammans.

Men det här är en fråga där kommunerna själva får besluta hur de gör och man kan lösa frågorna på olika sätt.

Engelholm håller med om att kommunerna har stora utmaningar när det gäller att garantera alla elever samma möjligheter.

– Men det här är en fråga där kommunerna själva får besluta hur de gör och man kan lösa frågorna på olika sätt.

När det gäller frågan om lärare kan ge lägre betyg för ett hemarbete som är handskrivet och inte printat är Engelholm kategorisk.

– Det är inte förenligt med normerna.

FAKTA

Gemensamma principer

Principerna för användning av enheterna ska kommuniceras, hållas uppdaterade och finnas tillgängliga för alla som tillhör skolgemenskapen. Det är viktigt att alla elever, skolans personal och vårdnadshavare känner till de gemensamt bestämda principerna. Principerna bör gås igenom regelbundet, till exempel i början av varje läsår, vid föräldrakvällar samt alltid tillsammans med en ny elev eller medarbetare. Utdrag ur Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan. Utbildningsstyrelsen 2017