Kervo och Sibbo grundar gemensamt bolag för idrottshall – Sibbofullmäktige kräver statsstöd för byggandet

Målet är att bygga två hallar: en allaktivitetshall och en fotbollshall. Fotbollshallen ska byggas som en fullstor övertryckshall där spelplanens storlek är 100 meter x 64 meter. Bild: Arkiv

Planerna på att bygga en allaktivitetshall i Keinukallio i Kervo har tagit ett steg framåt. Både Kervo och Sibbo har beslutat att grunda ett gemensamt bolag för idrottshallen.

Det blir åtminstone ett gemensamt bolag för en idrottshall i Kervo. Sibbofullmäktige fattade beslut om saken på måndagskvällen – det efter en process med närmare utredningar kring saken.

Stadsstyrelsen i Kervo fattade samma beslut i maj.

Sibb kommun meddelar om saken i ett pressmeddelande på måndagskvällen. Där skriver man att hallen "erbjuda nya efterlängtade träningsmöjligheter och förbättrade träningsförhållanden både i Kervo och Sibbo".

rubrik

I pressmeddelandet säger Kervos stadsdirektör, Kirsi Rontu, att det redan länge behövts en friidrottshall och fotbollshall, framför allt i Kervo.

Hallen skulle, skriver man i pressmeddelandet "erbjuda ytterst välbehövliga träningsmöjligheter för de populära grenarna vars nuvarande förhållanden antingen är otillräckliga eller i praktiken saknas helt."

– För att kunna träna friidrott inomhus måste friidrottarna för närvarande åka till Pajulahti. En närliggande träningsplats skulle således minska tidsförlusten för familjerna och koldioxidutsläppen från träningsresorna. Hallen ger Sibbobor flera möjligheter att träna också många andra idrottsgrenar, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Behovet av hallen utreddes mellan 2018 och 2019. I samband med utredningen intervjuades representanter för kommunerna och idrottsföreningar inom allaktivitetshallens område, uppgifter om bygg- och användningskostnaderna samlades in och alternativen för byggandet av hallen samt deras investerings- och användningskostnader fastställdes. Även hallens affärsmodell utreddes. Under det senaste året har man som en del av projektplaneringen utrett projektets finansiering, alternativen för ägandet och genomförandet av verksamheten samt projektets noggrannare kostnader.

Två hallar

Man kom fram till att den fördelaktigaste lösningen, som också är den bästa med tanke på servicenivån, är att bygga två hallar: en allaktivitetshall och en fotbollshall. Hallarna skulle ha gemensamma omklädningsrum och lagerutrymmen. Synergifördelen av de gemensamma utrymmena är betydande, skriver Sibbo kommun, "eftersom de utgör de dyraste delarna av projektet i förhållande till arealen".

Att de olika grenarna kräver olika temperaturer stödjer också en modell med två hallar. Dessutom skapas en betydligt större kapacitet. Innanför den 300 meter långa ovala löparbanan är det också möjligt att utöva många olika grenar. I hallens mittområde finns ett område för bollsporter (till exempel innebandy, futsal, volleyboll, basketboll, badminton) och ett multifunktionsområde som kan användas för till exempel gymnastik och gruppmotion.

Båda hallarna kan också användas för olika slags evenemang.

Ekonomi från verksamhet

Målet är att intäkterna från verksamheten ska täcka kostnaderna

Hallbolagets ekonomiska mål är att kostnaderna täcks genom de avgifter som tas ut för hallens verksamhet.

Projektets ekonomi bygger på hallens mångsidighet, slår pressmeddelandet fast: intäkterna fås i form av avgifter från de största användargrupperna inom de mest populära grenarna, alltså fotboll, innebandy och friidrott – och från allaktivitetsområdet och racketsporterna. Vid sidan av idrottsverksamheten inbringar även kafé- och evenemangsverksamheten samt båda kommunernas dagsanvändning intäkter.

Kostnaderna beräknas uppnå 15,7 miljoner euro. Självfinansieringsandelen i projektet är 19,1 procent, vilket betyder att kommunerna placerar denna del som ett aktiekapital i bolaget. Bolaget tar ett lån för den resterande delen för att genomföra projektet. Kervos och Sibbos gemensamma placering i aktiekapitalet är sammanlagt 3 miljoner euro.

Hallbolaget genomför den tekniska planeringen av allaktivitetshallen och konkurrensutsätter byggandet av hallen.

Målet är att projektet i slutet av år 2021 ansöker om statsunderstöd för byggandet. Fullmäktige i Sibbo förutsatte i sitt beslut att projektet beviljas ett statsunderstöd på cirka en miljon euro för uppförande av idrottsanläggningar.

Byggandet av hallen kan inledas genast efter att man fått beslutet om understödet år 2022.