Jättelika grävarbeten på Kvarnbacken

Borgå vatten inleder saneringsarbeten på Kvarnbacken och Prästgårdsbacken i slutet av året. Det innebär två eller tre års arbete och sannolikt kostnader för fastighetsägarna.

Gamla rör – från 1960-talet och till och med början av 1900-talet – i kombination med blandat avloppsvatten och dagvatten innebär att Borgå vatten nu inleder omfattande arbeten för att förnya vattentjänstnätet på Kvarnbacken och Prästgårdsbacken. Arbetena planeras för tillfället, och helheten beräknas kosta upp till 2,5 miljoner euro och ta två eller tre år att färdigställa. Avsikten är att separera avloppen genom att bygga ett dagvattennät på området.

Borgå Vattens vd Risto Saarinen säger att det är av tvång som man inleder arbetena och att man funderat på saken en längre tid.

– Vi prioriterar högt de områden där avlopp och dagvatten blandas. Dessutom är rören gamla. Därför siktar vi in på just det här området.

Områdets avloppsvatten renas på Hermansö, och i normala fall hanteras omkring 10 000 kubik per dygn. På grund av att också dagvattnet, alltså regn- och smältvatten, hamnar i rören kan siffran stiga till mellan 30 000 och 40 000 kubik per dygn när snön börjar smälta eller när det regnar kraftigt.

– Det är besvärligt med tanke på kapaciteten på Hermansö.

Kan innebära kostnader

Saarinen uppger att arbetena inte ska ge mer än korta och tillfälliga avbrott i vattentjänsterna på området under de år som arbetet pågår. Meningen är att bygga ett tillfälligt vattennät ovan mark, och i praktiken kan avbrott på en eller en halv timme stundvis uppstå – något som innebär att man kan bo hemma ungefär normalt.

Däremot är frågan huruvida också fastighetsägarna måste investera pengar i projektet. Svaret är sannolikt ja: fastighetsägaren ansvarar för underhållet av de tomtledningar under gatan som finns mellan verkets nät och fastigheten.

– Fastighetsägarnas investeringsbehov är den stora frågan. Tomterna har ledningar som är lika gamla som de vi nu sanerar. Vi skulle önska att folk samtidigt sanerar sina egna rör.

Huruvida det innebär tvång eller inte är oklart, där Risto Saarinen inte ger något klart svar på frågan. Något som ändå ger en fingervisning är lagen som inte tillåter att dagvatten och avloppsvatten blandas. I många fall rinner fastigheternas regnvatten ut i avloppsnätet.

– Om man inte har sådan lösning så behövs inte heller några saneringar.

Risto Saarinen påpekar ändå att det är vettigt att göra arbetena samtidigt. Då behöver inte fastighetsägaren gräva upp gatan på egen bekostnad eller ansvara för ny asfaltering efter saneringen.

Det svåra är att veta hurudant system man egentligen har, något som yrkesmänniskor kan svara på. Det enklaste sättet är att se vart regnvattnet hamnar. Om det rinner ner på marken så hamnar det inte heller i avloppet. Om man däremot har rör som leder ner i marken hamnar regnvattnet sannolikt i avloppsnätet.

– Det bästa är att anlita någon expert som tar en titt.

Varierande summor

Kostnaderna per fastighet är omöjliga att säga, men som jämförelse låg summorna på mellan 2 000 euro och 10 000 euro i Estbacka där man genomförde ett liknande projekt. Det var ändå ett svårt område med mjuk och lerig mark som gjorde byggandet svårt. Tekniken avgör också, där det billigaste alternativet är att täcka rörens ytor med en "socka", ungefär som i normala stambyten.

Man har också lockat med såväl Borgå el som en internetleverantör som passar på att lägga ner kablar i samband med grävarbetena.

– Det handlar inte om hela området, och det är ännu lite oklart med vem och hur och exakt var, säger Saarinen.

Meningen är nu att samarbeta med invånarna i området, närmast via invånarföreningen. Ett led i det arbetet är ett planerat diskussionsmöte i september.

– Där berättar vi det vi vet och svarar på frågor. Därefter fortsätter vi planeringen och kan potentiellt börja jobba i slutet av året.

Sanering av rör

Till tomtvattenledningen hör också stängningsventilen. Då Borgå vatten sanerar sitt nät måste alltid tomtventilerna förnyas.

Vid sanering av vattenledningar och avlopp kan man använda sig av många olika metoder, t.ex. relining – dvs. röret får en ny inneryta, infordra röret med en strumpa som härdar eller skuffa in ett helt nytt rör i det gamla.

Ifall det inte är möjligt grävs gamla rör fram och byts ut mot nya.

Innan arbetet påbörjas undersöker involverade parter ifall man kan erbjuda fastighetsägaren färdig överenskommen finansiering.