Invånarna kommer att höras

Kommunens målsättning är att få persontågtrafik på sträckan Nickby-Kervo och det kräver fler invånare och bosättning också på gångavstånd från stationen.

Såsom Dag-Ulrik Almqvist i sin insändare (ÖN 15.5) påpekar är programmet för deltagande och bedömning till påseende. Planläggningen av Nickby gårds centrum är i startskedet och detaljplanens första utkast kommer till påseende under hösten 2020. Då är det möjligt att i detalj ta ställning till planen. Omfattande växelverkan med invånarna kommer att ordnas. Kommunens planläggare har meddelat att tidigare invånarrespons beaktats bland annat gällande friluftslederna i skogområdena, kulturmiljön kring gårdsmiljön och förbindelselederna från Lukkari.

Jag är också av den åsikten att största delen av skogsområdena med nuvarande friluftsleder och frisbeegolfbana ska bevaras och inte bebyggas. Kommunens målsättning är att få persontågtrafik på sträckan Nickby-Kervo och det kräver fler invånare och bosättning också på gångavstånd från stationen. Detta betyder att en stor del av åkerområdena kommer att bebyggas och det öppna landskapet kommer att försvinna. Jag hoppas på aktivt deltagande då de konkreta planerna presenteras.

Kaj Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande (SFP), Sibbo

Mer läsning