Insändare: Skadorna i Tetom går inte att reparera om vindkraftspark byggs

Kommuninvånarna borde kunna lita på de stadsfullmäktigeledamöter de valt och på deras förmåga och vilja att göra val som garanterar bevarandet av kommuninvånarnas hälsa och egendom. Nu är dock en del av ledamöterna i färd med att kasta till och med en fjärdedel av sina invånare under bussen av rent oförstånd.

Det blir sannolikt aktuellt för beslutsfattarna i Lovisa innevarande höst att fatta beslut angående vindkraftsområdet i Tetom. Därför upprepar jag några saker som bör tas i beaktande vid beslutsfattandet. Nu ser det ut som om alla ledamöter inte förstår vad de håller på att besluta och vilka konsekvenser det medför.

Alla utredningar bör läsas noggrant och man bör granska att framlagda påståenden håller streck. Många saker där är i verkligheten annorlunda än det som påstås eller framförs.

Både vindkraftsbolaget Ilmatar och utredningsföretaget Ramboll hör till samma förening, Suomen Tuulivoimayhdistys-Finlands vindkraftsförening, vars enda uppgift är att befrämja byggande av vindkraftverk. Av den anledningen är erhållna modelleringar och undersökningar inte opartiska utan tendentiösa, styrda åt önskat håll.

De ledamöter vilka inte noggrant satt sig in i denna vindkraftsfråga är lätta att vilseleda. Godtrogenhet hämmar sig senare. Så har det gått på många orter där beslutsfattarna har trott på säljarnas och marknadsförarnas ljuvt klingande tal och njutit av trakteringen. Sanningen är att man på de flesta orter lider eller flyr sin väg, vindkraftverken har inte medfört annat än sorg och till och med sjukdom. Kommunernas ekonomi har inte heller räddats, utan alla framför samma klagan och skattesatsen höjs. Varje beslutsfattare bör även ta reda på vad som händer i vindkraftsbyarna.

All modellering och utredning av uppdragen bör på rätt sätt baseras på undersökta och opartiska fakta och på givna riktvärden.

Bullermodelleringarna utgör det första problemet. De är inte gjorda med korrekta värden, utan vid modelleringen har använts värden angivna av tillverkaren av betydligt mindre kraftverk. Detta kan vem som helst kontrollera från de givna modelleringarna.

Ilmatar har ännu inte bestämt hurdana kraftverk det ämnar uppföra. Det finns alltså inga säkra uppgifter. Om man börjar understöda kraftverk till byn i detta skede är det som att köpa grisen i säcken. För det andra har det aldrig ute i världen på landbacken byggts så här stora kraftverk, ungefär samma rotordiamater har endast använts i havsbaserade kraftverk. Ingen vet alltså riktigt vad som är att vänta.

Även naturvärdena har ignorerats synnerligen effektivt. Bit för bit faller värdefulla arter bort från utredningarna och inte heller lider resten av arterna någon skada. Även detta kan vem som helst konstatera genom att bekanta sig med tidigare utförda undersökningar på området.

Birdlife Finland: Landskapsmässigt viktiga rastområden för tranor är Malmgård-Bredkärret-Niinijärvi (helhet). Häckande fåglar: Niinijärvi – svarthakedopping (områdets största population), Årta.

I utredningen nämns populationen av svarthakedopping inte alls och beträffande årtan, sägs att den inte häckar på området. Också här ser vi hur tendentiöst, vilseledande, undersökningarna har gjorts.

Vindkraft är brutal business och den har inget att göra med gröna värden, åtminstone inte i detta fall. Den förstörelse av natur och miljö som skulle drabba även Tetom går inte att reparera under kraftverkens livstid och inte heller efter det. Miljön kan bara fördärvas en gång.

Maarit Rokkanen Malmgård

Mer läsning