Insändare: Massiv byggnadsrätt förstör en trivsam livsmiljö i Borgå

Skribenten är orolig för att detaljplaneändringsförslaget för Borgå Energis tomtområde ska leda till att en trivsam bostadsmiljö förstörs. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Det förefaller som om utomstående byggnadsbolag är de som styr planeringen och inte stadsplaneringen i Borgå.

Planerar stadsplaneringen i Borgå boendemiljöer för människan eller byggnadsföretagen? Den här frågan ställs vi inför, när man bekantar sig med detaljplaneändringsförslaget för Borgå Energis tomtområde. Tomten finns i randområdet av stadens centrum och den tangerar Kvarnbackens stadsdel. Den nuvarande detaljplanen tillåter en byggnadsrätt på 4 400 kvadratmeter våningsyta, och då har tomtens nyttjande för bostadsändamål beaktats. I den gällande planen har man förtjänstfullt beaktat tomtens läge i en sluttning, det angränsande områdets byggnadsbestånd och en nybyggnations inverkan på stadsbilden.

Nu vill man ändra på allt det här, för stadsplaneringen har förbundit sig att uppgöra en detaljplaneändring i enlighet med byggnadsbolagets önskemål. Stadsplaneringen är beredd att planera en byggnadsrätt på 7 590 kvadratmeter våningsyta på tomtområdet i enlighet med byggnadsbolagets förslag. Detaljplaneändringsförslaget har uppgjorts utgående från en maximal byggnadsrätt, men då har man negligerat förslagets inverkan på stadsbilden och boendetrivseln. Byggnadsrätten skulle utökas med 70 % i jämförelse med gällande detaljplan. Man får ett intryck att stadsplanerarna helt tappat konceptet. Borgå museum och närområdets invånare har kritiserat förslagets oproportionerliga ökning av byggnadsrätten, vartill planläggaren svarar att "Förslaget ändras inte ett dyft, det har staden och byggnadsföretaget sinsemellan kommit överens om".

Tjänsteinnehavarna beaktar inte grundlagens, markanvändnings- och bygglagens samt förvaltningslagens stadganden om medborgarnas rätt att påverka planeringen av sin egen livsmiljö och deras rätt till ett objektivt bemötande. De politiska beslutsfattarna kan styras av tjänsteinnehavarna och de har förtroende för planläggarens ensidiga bedömningar av planens inverkan. Enligt sitt förslag har stadsplaneringen i Borgå studerat stadsbilden med tillhjälp av en tredimensionell stadsmodell. Den tredimensionella stadsmodellvideon är huvudsakligen gjord i ett fågelperspektiv, vilket nog betjänar bortgångna Borgåbor i en annan dimension, men för människorna, som rör sig i gatuplanet, blir den verkliga stadsbilden nybyggnationen skapar förborgad. Varje lekman kan av planförslagets illustrationer konstatera, att tornen i de nya byggnaderna inte på något sätt är i samklang med byggnadsbeståndet i omgivningen. I den närbelägna författarparken har Borgå biblioteksbyggnad uppförts, och den har anpassats till sluttningen mot parken och den är i harmoni med omgivningen. Biblioteksbyggnaden visas inte i illustrationerna tillsammans med de nya planerade byggnaderna, eftersom man inte vill redovisa för disproportionen mellan byggnaderna.

Frågan är vem som styr stadsplaneringen i Borgå. Det förefaller som om utomstående byggnadsbolag är de som styr planeringen och inte stadsplaneringen i Borgå. Ifall stadsplaneringens nuläge är det här föreslår jag, att stadsplaneavdelningen i Borgå indras och vi låter byggbolagen sköta värvet. Det skulle leda till betydande inbesparingar av skattebetalarnas medel i Borgå. För de röstberättigade i Borgå vore det viktigt att följa med handläggningen av planförslaget för Borgå Energis tomtområde och notera vilka politiska beslutsfattare vill återremittera planförslaget för en ny beredning. Dessa är värda ett förnyat förtroende med Din röst i valet till stadsfullmäktige våren 2021.

Risto Hellberg

invånare i närområdet

Mer läsning