Ingen kustbana österut på länge – men utsikterna för framtiden är goda

Bild: Kristoffer Åberg

Olika alternativ finns för regeringens projekt österut. En kustbana skulle öka konkurrenskraften och sysselsättningen tror man i Kotka.

Tre städer och två kommuner öster om Helsingfors går till lobbningsattack för en kustbana österut. Lovisa, Kotka och Fredrikshamn tillsammans med Pyttis och Vederlax kommuner vill att statens nästa stora spårprojekt österut ska gå via deras respektive orter.

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist (SFP) säger att regeringsprogrammet ger tillkänna att spårtrafiken österut ska utvecklas, men den nämner inte var spåren ska gå.

– I SFP:s ministergrupp har vi en klar ståndpunkt; vi tycker att kustbanan behövs och att den ska gå via Borgå, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn.

SFP:s ministergrupp stöder en kustbana österut, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. Bild: Catariina Salo/SPT

Enligt Blomqvist skulle kustbanan gynna pendlingen till huvudstadsregionen. Kustbaneprojektet vore också smart ur klimatperspektiv och skulle enligt ministern förstärka företagens konkurrenskraft.

– Det skulle gynna hela landet och skapa mervärde för konkurrenskraften och exporten.

Tre olika spårförslag

Det finns flera förslag på hur man kunde utveckla spårtrafiken österut. Ett förslag är en bana från Helsingfors till S:t Michel, ett annat är ett snabbare spår från Helsingfors till Kouvola. Det tredje är kustbanan. Förslagen har visat sig dela regeringen.

Kotka stad och de kringliggande orterna har beställt en egen utredning om kustbanan. Professor Jorma Mäntynen från WSP Finland som ligger bakom rapporten Östra kustbanan – mer än en spårinvestering, säger att ett spårnät alltid måste ses som den helhet det är.

– Om något händer påverkas hela spårnätet. Det är centralt att fundera på alternativa förbindelser.

Professor Jorma Mäntynen säger att man måste se på spårnätet som den helhet det är. Bild: Catariina Salo/SPT

Med det syftar Mäntynen bland annat på den befintliga sträckan mellan Luumäki och Kouvola. Där koncentreras en stor del av person- och godstrafiken österut och för tillfället finns ingen alternativ sträcka.

– När en störning slår till där blir konsekvenserna fatala, säger Mäntynen.

En kustbana skulle enligt honom råda bot på ödessträckan.

Mäntynen poängterar också att banan som går från Helsingfors till Uleåborg borde vara dubbelspårig hela vägen, för att undvika störningar. Han säger att banavsnittet mellan Tammerfors och Seinäjoki redan länge haft den största tillväxtpotentialen inom den finska persontrafiken.

Inget snack i regeringen

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) tillkänner sig till gruppen som stöder en kustbana. Enligt Paatero finns banan redan i de alternativa landskapsplanerna. Banans historia är lång, den har diskuterats i olika former sedan år 2000.

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) är för en kustbana österut. Bild: Catariina Salo/SPT

– Alla Finlands största hamnar skulle finnas längs kustbanan. Det finns många goda grunder och ju fler utredningar som görs desto starkare är grunderna för banan.

Regeringen planerar tre stora spårförnyelser.

Entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo och Finlandsbanan mellan Helsingfors och Tammerfors ligger redan i planeringsskedet. Staten har ansökt om stöd på cirka 60 miljoner euro från Europeiska kommissionen för projekten.

Spårförnyelserna österut är fortfarande i utredningsskedet.

Paatero säger att informationen om flaskhalsen vid sträckan Luumäki-Kouvola fick henne att bli ännu mer fast besluten om att det östra spårprojektet måste gå längs kusten.

I rapporten Östra kustbanan – mer än en spårinvestering kommer det fram att en fjärdedel av den totala spårtransporten i världen sker via Ryssland. Att Finland har samma spårbredd som Ryssland är en stor fördel för att kunna fungera som transitland.

Rapporten lyfter speciellt upp fem punkter som ger vid handen att en kustbana österut vore den bästa lösningen. Förutom att minska riskerna för störningar i spårtrafiken skulle det befria spårkapacitet för persontrafik, den skulle bilda en hamnzon som rymmer landets tre största hamnar och den skulle främja utvecklingen av städerna vid kusten.

En kustbana österut skulle enligt rapporten också främja sysselsättningen, eftersom den gör det lättare att sammanfoga förmånligare boende och jobb på annan ort.

Både Paatero och Blomqvist säger att regeringen ännu inte diskuterat spårprojekten. De miljarder som behövs finns ännu inte ens inplanerade i statsbudgeten.