Inga stora investeringar innan reformerna är klara

BEREDSKAP. I avtalet mellan räddningsverket och HNS ska den prehospitala sjukvården förbättras. För att garantera beredskapen i de östra delarna av regionen byggs en ny enhet i Pernå. När den är klar finns en ambulans stationerad där. Bild: Kristoffer Åberg

I väntan på att social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen träder i kraft i början av 2020 avvaktar räddningsverket i östra Nyland. Några större investeringar görs inte utan man går in för att ersätta föråldrat material.

Förslaget till budget och ekonomiplan för Räddningsverket i östra Nyland för de närmaste åren är avvaktande. Om drygt två år träder både social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen i kraft och samtidigt reformeras också räddningsväsendet. Då slås räddningsverken i Helsingfors, östra Nyland, mellersta Nyland och västra Nyland samman till ett räddningsverk i Nyland.

– Enheterna blir kvar efter sammanslagningen, men det betyder att beslutsfattandet flyttar längre bort, säger räddningsnämndens ordförande Ulf Backman.

Detta ska ske den 1 januari 2020. Tills dess begränsas investeringar till att ersätta sådant som är föråldrat.

Undantaget är en enhet för prehospital sjukvård som planeras i Lovisa, i Forsby i närheten av Pernå ABC. Prehospital sjukvård är den första vårdinsatsen innan patienten kommer till ett sjukhus. Enheten planeras i samarbete med Lovisa stad och ska vara omkring 200 kvadratmeter stor. Den ska vara klar i slutet av 2018.

– Vi planerar en ny station för första delvård för att förbättra beredskapen i de östra delarna av regionen, säger räddningsdirektör Olavi Liljemark på östra Nylands räddningsverk.

Dygnet om

På området finns redan nu en mindre bas för första delvård. Den är i användning dagtid och räcker inte till för bruk dygnet om.

Räddningsverket har ett avtal med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Borgå sjukvårdsområde om att räddningsverket svarar för serviceproduktionen i anslutning till prehospital akutsjukvård i regionen.

– Enheten kommer att vara bemannad dygnet om och det finns en ambulans stationerad där. Den kan rycka ut både till Lovisa och till Borgå, säger Liljemark.

Det finns en första delvårdsenhet i Lovisa, men om ambulansen där får ett uppdrag längre bort har det uppstått ett tomrum då det inte funnits någon ambulans tillgänglig.

Just nu pågår planeringen av den nya enheten tillsammans med Lovisa stad.

– Räddningsverket kommer att vara hyresgäst i byggnaden. Vem som bygger den är ännu oklart, om det är staden eller en privat aktör, säger Liljemark.

Vårdutrymmen förbättras

Också den prehospitala sjukvården i Sibbo i räddningsverkets regi förbättras.

– I Sibbo har det funnits tillfälliga utrymmen intill brandstationen för första delvård och för personalen. De förnyas nu, säger Liljemark.

Man bygger inkvarteringsutrymmen på omkring 140 kvadratmeter i anslutning till Sibbo räddningsstation. Dessa ska stå klara i början av 2018.

– Nu blir det ändamålsenliga övernattningsutrymmen vid brandstationen i Sibbo. Det har varit ett uruselt läge där, säger Ulf Backman.

I enlighet med avtalet med HNS förbättras aktionsberedskapen för akutvårdsenheter så att man kan nå jourpatienter snabbare dygnet runt. En tyngdpunkt är att patienterna i Lappträsk och Lovisa kan nås bättre nattetid. Dessutom effektiverar ändringen också hur östra delarna av Borgå nås.

Askola, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommuner har gett sitt utlåtande om räddningsverkets förslag till budget och ekonomiplan för 2018–2020. Nu ska ännu Borgå godkänna regionala räddningsnämndens förslag till budget och ekonomiplan för 2018–2020.