Halltak repareras med start i mars

REPARERAS. Ungdomsishallen i Kokon är stängd tills vidare. I mars hoppas Borgå stad kunna inleda reparationsarbetena på den riskklassade takkonstruktionen. I bäst fall öppnar hallen i september 2017. Bild: Tommi Willberg

Ungdomsishallen i Kokon stängdes i oktober efter att hallens tak konstaterades vara en riskkonstruktion. I mars börjar reparationerna av taket och målet är att ungdomsishallen kan öppna igen i september nästa år.

Det var i samband med höstens konstruktionsgranskning som ungdomsishallens tak konstaterades bristfälligt. Borgå stad lät utföra granskningen enligt en ny lag som förpliktar byggnadsägare att låta bedöma den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd. Det visade sig att det fanns brister i hallens bärande konstruktioner och fogarna i hallens stålkonstruktioner, och att takkonstruktionens förmåga att bära snölast bara är en liten del av vad som krävs.

Lokalitetsdirektör Börje Boström fattade ett tjänstemannabeslut om att stänga ungdomsishallen eftersom användarnas säkerhet inte kan garanteras vintertid. Samma problem, om än inte lika grava, konstaterades också aktuella i Aurorahallen där innebandyspelarna håller till, åtminstone tills vidare. Enligt kalkyler som gjorts över takets bärighet är situationen bättre i Aurorahallen också om inte heller den hallens takkonstruktion uppfyller kraven. Boström uppger att snömängden och snöns vikt följs upp, och vid behov ska snön tas bort.

De exakta planerna för reparationsarbetena i ungdomsishallen och Aurorahallen väntas bli klara före jul respektive i januari. Lokalitetsledningen begär anbud för båda arbetena samtidigt, och tanken är att samma entreprenör utför reparationsarbetena på båda hallarna. Upphandlingsförfarandet startar i slutet av januari och målet är att stadsstyrelsen kunde välja entreprenör under mars månads första hälft.

De exakta tidtabellerna för reparationerna specificeras efter att lokalitetsledningen bekantat sig med reparationsplanerna och valt entreprenör. Takreparationerna kräver dessutom ändringar i budgeten, och än så länge finns ingen prislapp på arbetena.

Målet är att både ungdomsishallen och Aurorahallen kunde öppnas igen i september 2017 med förbättrade tak.

1998

Aurorahallen blev färdig.

1999

ungdomsishallen blev färdig. Drygt tio år senare, 2008, ökades hallens värmeisolation.

1 300

motionsintresserade använder ishallen och ungdomsishallen varje vecka, många av dem flera gånger i veckan.

2010

rasade taket på idrottshallen i Träskända under den snörika vintern. Ungdomsidrottshallen och Aurorahallen representerar samma byggnadstyp.

I Borgå har snöröjningen från idrottshallarnas tak effektiverats efter olyckor som inträffat på andra orter i landet.

Mer läsning