Hållbara lösningar för Borgås tomma hus

På ungefär en halv kilometers radie från Borgå torg står i dagsläget flera gamla hus tomma och förfaller. En del är fyllda med klotter och fönstren är krossade. De flesta är i behov av dyra renoveringar eller så väntar de på politiska beslut och nya detaljplaner för att möjliggöra en lönsam renovering eller nybygge. Några exempel är Strömborgska skolan, Borgågården och Näse gård.

Ju längre husen står tomma, desto mer förfaller de, samtidigt som staden måste stå för underhåll på tiotusentals euro årligen. Det finns bättre användningsändamål för dessa summor. Många av de tomma husen har förutom ett ekonomiskt värde också ett känslomässigt värde, vilket ofta försvårar beslutsprocessen och gör den utdragen. Det är därför viktigt att vi medvetet söker alternativa lösningar vilka samtidigt gynnar stadens plånbok.

Ett gott exempel är den nya planen för Teboils hus, där funkisbyggnaden bevaras för framtiden, men samtidigt möjliggörs nybygge på samma tomt. Det är inte en hållbar lösning att låta husen stå tomma och förfalla, och det blir dyrt om staden ska börja renovera dem. Genom detaljplanen kan man till exempel skydda utsidan av byggnader för att behålla stadsbilden, men samtidigt möjliggöra att en privat aktör kan utveckla fastigheten. Det handlar om flexibilitet och samarbete mellan Borgås förvaltning, politiker och museum.

När det gäller de övergivna husen som är i privat ägo har staden inte så många möjligheter att inverka. Här har vi till exempel Etolahuset, Hopea-kvarteret och Brunbergs gamla godisfabrik. Husen är för tillfället skyddade, men kunde staden eventuellt lätta på eller häva skydden för att skapa bättre förutsättningar för ägarna att kunna utveckla fastigheterna?

Det behövs lösningar för de tomma husen. En del planer finns redan, men beslutsprocessen bör effektiviseras och prioriteras. Borgå är en växande stad och det finns behov av centrumboende. För tillfället köps alla tomter upp och efterfrågan är stor. Om staden ska lägga flera miljoner på att utveckla Borgå torg, behövs det flera invånare till centrum. Annars står vi där i slutändan med ett vackert, men livlöst torg omgivet av tomma, förfallande byggnader.

Emilia Mattsson medlem (SFP), stadsutvecklingsnämnden Elin Andersson ordförande (SFP), bygg- och miljönämnden Borgå