Håll fast vid stadsfullmäktiges program om byastruktur

Borgå stadsfullmäktige har godkänt byastrukturprogrammet och därmed gjort beslut om att Borgå i fortsättningen styr befolkningstillväxten och stadens serviceställen huvudsakligen till stadsbebyggelsen och till de sex servicebyarna i glesbygden.

Syftet med programmet är att effektivera och styra planläggningen till de fastställda servicebyarna. I dessa byacentrum äger Borgå stad mark på ett centralt ställe. Med dessa mål kompletteras strukturen och blir tätare och detta leder till bland annat besparingar på lång sikt.

I byastrukturprogrammet har man fattat beslut om att satsa på de största byacentrumen, i vilka det finns redan ett tillräckligt invånarunderlag, stadens tjänster, fungerande trafikförbindelser och lämplig mark för planläggning på ett centralt område för då kunna förnuftigt samt hållbart koncentrera tillväxten och tjänsterna, underhålla dessa samt utveckla dessa. Programmets centrala mål är alltså att planlägga och erbjuda tomter för att säkerställa ett utbud samt tillväxt på glesbygden också i framtiden.

En hållbar utveckling så att de ekonomiska målen med centraliseringen uppnås. Med riktlinjerna för utvecklingen av bystrukturen påverkar man också de kommande invånarnas levnadsförhållanden, ordnandet av stadens tjänster, den kommunala ekonomin och utvecklingen av hela samhällsstrukturen.

Att koncentrera befolkningstillväxten till servicebyarna främjar förutsättningar till gång- och cykelvägar, gör kollektivtrafiken, skjutsarna effektivare och minskar och förkortar resor med personbilar. Att tillväxten koncentreras innebär mindre växthusutsläpp med tanke på utsläpp från trafiken och energiproduktionen och -förbrukningen.

Med tanke på kommunala ekonomin var det mest ofördelaktigt att utvecklingen skulle ha fortsatt enligt den dåvarande trenden innan byastrukturprogrammet godkändes. Att göra samhällstrukturen tät, komplettera byggande i stadsbebyggelsen och koncentrera byarnas tillväxt till sex valda servicebyarna dämpar stadens kostnader på lång sikt. Det är speciellt viktigt idag att hålla kolla på ekonomin och försöka dämpa utgifterna på lång sikt.

Att få ny bebyggelse till de valda servicebyarna stöder att skolorna i Hindhår, Kullo, Grännäs, Kerko, Illby och Ebbo bevaras och utvecklas. Byastrukturprogrammets mål uppfylls på lång sikt med hållbar planläggning. Servicebyarna ligger jämt på olika håll på stadens område, och de bildar ett särpräglat bynät.

Målen och utvecklingen av bystrukturen sträcker sig fram till år 2030. På nästa fullmäktigemöte görs det viktiga beslut. Viktiga beslut om landsbygdens livskraft samt den bild man ger utåt för Borgå stad och huruvida man följer riktlinjer för tidigare beslut. Beslut om skolor öster om Borgå.

Jag litar på att beslutet kommer att följa de riktlinjer och beslut man gjort tidigare i byastrukturprogrammet.

Peter Boije af Gennäs

Illby

Mer läsning