Grafik: Åldern viktigaste faktorn bakom coronadödsfall

Största delen av personerna som dör av covid-19 får inte intensivvård. Alla patienter bedöms inte få någon nytta av intensivvården om deras hälsotillstånd är svagt överlag. Bild: SPT-Adobe Stockphoto

Effekten av vaccinationerna syns tydligt i statistiken över coronadödsfall. Varför vissa personer utan kroniska sjukdomar får milda symtom medan andra insjuknar allvarligt är fortfarande inte klarlagt.

Hittills har 1 384 dödsfall på grund av covid-19 registrerats i Finland. Åldern är den mest centrala bakomliggande faktorn för risken att dö.

– I vårt område är medelåldern bland de avlidna 81 år. Ålderns betydelse blir allt tydligare då man ser på dödligheten bland personer över 90 år. Av de patienterna har 26 procent avlidit, säger Mikko Pietilä, ledande överläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Enligt Pietilä har så gott som ingen under 45 år dött av covid-19 inom distriktet. Förutom åldern finns också andra riskfaktorer.

– Sjukdomar som försvagar immunförsvaret utgör en risk, till exempel cancer. Samtidigt kan bland annat övervikt och lugnsjukdomar kopplas till dödsfall.

En del av dödsfallen sker på intensivvårdsavdelningarna, men majoriteten av alla som avlider får inte intensivvård. Pietilä berättar att ungefär hälften av coronadödsfallen inom sjukvårdsdistriktet sker på primärvårdens avdelningar.

Varför ges inte intensivvård åt de här personerna?

– Enligt de allmänna riktlinjerna ger man inte intensivvård åt patienter som inte anses få någon nytta av vården. Hög ålder är inte en orsak i sig, utan man gör en helhetsbedömning för varje enskild patient. Intensivvård ges inte om den endast skulle förlänga lidandet och inte ändra på slutresultatet, säger Pietilä.

Mikko Pietilä, ledande överläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, säger att medelåldern bland de som dör av covid-19 är 81 år. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åldern avgör risk

Matti Reinikainen, professor vid Åbo universitetssjukhus, ansvarar för att koordinera intensivvården för coronapatienter i Finland. Han säger att det är påfrestande och tungt att genomgå intensivvård.

– Om patientens helhetstillstånd är mycket svagt så fattar många läkare, tillsammans med patienten eller anhöriga, beslutet att man inte ska ge intensivvård, eftersom det bara skulle göra livets slutskede mer smärtsamt. Jag antar att det i de flesta fall handlar om äldre personer som inte skulle ha någon större nytta av intensivvården, säger Reinikainen.

Vid intensivvårdsavdelningarna spelar åldern en tydlig roll för chansen att överleva. Omkring 5 procent av intensivvårdspatienter under 50 år har dött, medan dödligheten stiger klart efter det. Av patienter över 80 år dör nästan hälften.

– Sjukdomen kan orsaka allvarliga lungproblem och det är en lång och svår process att återhämta sig. Ju äldre och svagare man är desto sämre är förutsättningarna att återhämta sig.

Bland personer under 40 är dödsfallen få och risken att dö är väldigt liten bland barn och unga vuxna.

Det har dött fler män av covid-19 än kvinnor. Men i den äldsta åldersgruppen, alltså personer över 70, har det dött ungefär lika många män som kvinnor. Det kan hänga ihop med att kvinnorna är fler i den äldsta åldersgruppen, eftersom kvinnor i medeltal lever längre.

Lungsjukdomar och diabetes

Åldern är den klart största riskfaktorn, men behovet av intensivvård kan ibland också kopplas till kroniska sjukdomar. Framför allt lungsjukdomar och diabetes sticker ut i statistiken.

– En stor del av patienterna har ändå inte några betydande kroniska sjukdomar alls. Varför covid-19 endast orsakar milda symtom hos vissa och orsakar en allvarlig infektion hos andra vet vi inte riktigt. Antagligen är det kopplat till genetiska faktorer, säger Reinikainen.

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd är det betydligt fler ovaccinerade som behöver intensivvård, trots att det finns betydligt fler vaccinerade personer.

– Vi har haft omkring 70 fullt vaccinerade patienter och nästan alla har varit över 60 år, säger Reinikainen.

Det finns samtidigt vissa sjukdomar och mediciner som kan försvaga vaccinationsskyddet. Reinikainen nämner att till exempel personer som har fått ett transplantat äter mediciner som försvagar immunförsvaret.

Enligt institutet för hälsa och välfärd löper ovaccinerade ungefär 30 gånger större risk att behöva intensivvård på grund av covid-19, enligt en jämförelse inom åldersgrupperna.

– Det är helt klart att vi skulle stå inför en okontrollerbar katastrof utan vaccinet, säger Reinikainen.