Gammal stig återuppstod i ny prakt

NÄSTAN KLART. Ännu ska stenmjöl bredas ut på gång- och cykelvägen och kanterna krattas. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåbornas önskan har hörts, gång- och cykelbanan mellan Kokonudden och Uddas är klar. Bara marken torkar lite ska man sprida ut stenmjöl på vägen och kratta ut myllan vid vägrenen.

– Här börjar den då, säger gatubyggnadschef Juha Valkonen.

Vi står vid paviljongen vid Kokonudden och tittar i västlig riktning längs den nya parkgången som förenar Kokonudden med Paddelvägen i Uddas. Särskilt långt ser vi ändå inte, marken är kuperad och vägen försvinner snabbt bakom en backe. I vårsolen ser miljön idyllisk ut och småfåglar och ekorrar hoppar omkring vid vägkanten. Även Borgåborna har tagit den nya vägen till sig. Valkonen säger att byggarbetet inleddes i januari och att folk började promenera längs med den genast när det blev möjligt.

Det var i samband med en invånarenkät som genomfördes på initiativ av planläggare Anne Rihtniemi-Rauh som idén till vägen föddes. Staden har inte gjort några prognoser om hur många som kommer att använda sig av vägen, men enligt Valkonen stod den högt på Borgåbornas önskelista.

Parkgången är intressant så tillvida att väggrunden består av ett cirka 50 centimeter tjockt lager krossad betong från rivna Prästgårdsbackens daghem.

Följer gammal stig

Gatubyggnadschef Juha Valkonen säger att det även tidigare, under första hälften av 1900-talet, funnits en förbindelse mellan Kokonudden och Uddas. Men den har inte använts på årtionden och hade nästa helt vuxit igen. Men vägarbetarna har till stora delar följt den gamla vägsträckningen så om man vill kan man säga att den gamla vägen återuppstått i ny och ståtligare skepnad.

Parkgången som är drygt 400 meter lång är byggd på stadens mark. Valkonen säger att man ändå fick in ett besvär från en tomtägare och att vägen därför flyttades längre från tomtgränsen på ett ställe. Själva byggarbetet gick ändå utan problem.

– Parkgången är intressant så tillvida att väggrunden består av ett cirka 50 centimeter tjockt lager krossad betong från rivna Prästgårdsbackens daghem. Ovanpå det ligger ett 20–30 centimeter tjockt lager bergkross och själva vägytan kommer att bestå av stenmjöl med en kornstorlek på 0–6 millimeter. Vi väntar nu på att marken ska torka lite innan vi breder ut stenmjölet och snyggar till vägkanten med mylla. Fram till mitten av maj räknar vi med att allt är färdigt.

Till dem som förundrat sig över varför de övriga vägarna i Kokonområdet är så gropiga har Valkonen ett klart svar.

– Vår enda väghyvel har varit på reparation. Men nu är den i skick och från och med nästa vecka ska vi ta itu med vägarna.

Största delen av arbetet kommer att vara klart till Valborg så att de nya restaurangerna kan öppna enligt tidtabellen.

Gott om arbete

Gång- och cykelvägen mellan Kokonudden och Uddas är inte det enda projektet i sitt slag i Borgå. Valkonen säger att man under vintern också byggde en kring 200 meter lång gång- och cykelväg mellan Autotarvike och Rudus i Östermalm. Även här användes betongavfallet från Prästgårdsbackens daghem.

– En gång- och cykelväg planeras också på industriområdet i Ölstens, stadsutvecklingsnämnden behandlar ärendet under sitt möte den 3 maj.

Valkonen kan också berätta att stenläggningsarbetet vid östra åstranden framskrider bra.

– Största delen av arbetet kommer att vara klart till Valborg så att de nya restaurangerna kan öppna enligt tidtabellen. Stenläggningsarbetet fortsätter på andra områden längs med ån, de kommer att bli klara i början av sommaren.

Mer läsning