Fuktskadade skolhus i Kerko och Torasbacka

SAKEN UTRETTS. I nyaste delen av Tuorilan koulus huvudbyggnad finns inte mycket att renovera men exempelvis så kallade vita huset måste rivas. Bild: Kristoffer Åberg

En del av byggnaderna i Kerkkoon koulu och Tuorilan koulu har märkbara fukt-, mikrob- och rötskador. Minst renoveringsåtgärder krävs.

– Viktigast är nu att stänga Kerkkoon koulus köksbyggnad från 1960-talet, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

I några byggnader kan man enligt lokalitetsledningens uppfattning fortsätta med verksamheten tills ersättande lokaler planerats och tagits i användning. Byggnaderna måste antingen renoveras eller då måste staden avstå från dem.

De fastighetsbesiktningsrapporter som nu gjorts har skickats till miljöhälsovården, som övervakar att lokalerna är sunda och trygga. Miljöhälsovården kan också besluta om att stänga lokalerna men man strävar efter att lösa problemen i samarbete med fastighetsägaren. Rapporternas innehåll och hur fynden påverkar dem som använder lokalerna diskuteras alltid också med skolhälsovården, företagshälsovården och arbetarskyddet.

I Kerkkoon koulus gymnastiksal är renoveringsbehoven mindre och i den nyaste delen i Tuorilan koulus huvudbyggnad finns nästan inget renoveringsbehov alls. De övriga byggnaderna behöver renoveras grundligt. Det lönar sig att riva Kerkkoon koulus köksbyggnad och det så kallade vita huset i Tuorilan koulu.

Kerkkoon koulu har cirka 70 elever och Tuorilan koulu cirka 60. Förskolan ligger i Tuorilan koulus lokaler och har cirka 26 barn.

Snabba ryck krävs

Utbildningsdirektör Jari Kettunen säger att man inte nu kan vänta på en mera omfattande skolnätsutredning utan de 130-150 eleverna i stadens norra delar måste få sunda och trygga skollokaler.

Lokalitetsledningen börjar genast utreda möjliga lösningar för tillfälliga lokaler. Läget diskuteras i den finskspråkiga utbildningssektionen torsdagen den 20 september. Stadsstyrelsen behandlar frågan den 1 oktober och bildningsnämnden får basinformation om ärendet vid sitt följande möte.

För skolornas personal hålls informationsmöten onsdagen den 12 september. Man går också igenom dagsläget på skolornas föräldramöten. Föräldramötet i Kerkkoon koulu hålls torsdagen den 13 september klockan 18 och motsvarande möte i Tuorilan koulu ordnas tisdagen den 18 september klockan 18.30.

Nästa år görs fastighetsbesiktningar i Ilolan koulu, Sannäs skola och Epoon koulu.

Mer läsning