Förslag: Gör A1-språket valfritt

FLER VALMÖJLIGHETER. Heikki Vestman föreslår att eleverna i Sibbo skulle få välja mellan det andra inhemska och engelska som A1-språk.Bild: Kristoffer Åberg

Heikki Vestman (Saml) föreslår att Sibbobarnen ska få välja mellan det andra inhemska eller engelska som A1-språk.– Jag har kontaktats av många föräldrar som önskar att språkundervisningen skulle bli mer ändamålsenlig säger han.

Som tidningen Östnyland skrivit (ÖN 9.3) kommer eleverna i Sibbo att börja läsa det första obligatoriska språket förutom modersmålet, det vill säga A1-språket, redan i årskurs 1 från och med nästa höst. För de svenskspråkiga ettornas del betyder det finska och för de finskspråkiga engelska. I praktiken handlar det om att eleverna får bekanta sig med det nya språket under lättsamma former som till exempel genom lek och sång. Det nya språket kan också tas med i undervisningen av andra läroämnen, till exempel kan gymnastiken få finska eller engelska inslag.

Sibbofullmäktiges ordförande Heikki Vestman (Saml) är mycket glad över förändringen som ursprungligen fick sin början av en samlingspartistisk gruppmotion.

– Det här är en viktig förnyelse. I Helsingfors, där man visserligen allmänt har större möjligheter till valfrihet i språkundervisningen, har man gjort samma sak.

Utbildning på rätt nivå

Nu skulle Vestman vilja få i gång en diskussion om att gå ett steg längre och införa valfrihet när det gäller A1-språket.

– Från många tvåspråkiga familjer som har barn i svensk skola har jag fått respons angående undervisningen i finska. För helt tvåspråkiga barn kan det kännas frustrerande att man i undervisningen inte kan beakta deras språkkunskaper utan att de får läsa finska på en lägre nivå än de själva är på.

Vestman ser två möjligheter att lösa problemet.

– Man kunde stärka undervisningen i modersmålsinriktad finska till exempel genom att integrera de svenska eleverna i en finskspråkig skolas modersmålsundervisning. Tyvärr ger lagstiftningen i nuläget inte möjlighet till det här. Jag tycker att den här frågan borde diskuteras nationellt för även i de svenska skolorna har det höjts röster om att den här skiljemuren är onödig.

Den andra möjligheten, som man i Sibbo också skulle ha befogenheter att besluta om, är att göra A1-språket valbart. Så har man gjort i Åbo.

– Man borde ge barnen möjlighet att läsa det språk på A1-nivå de har störst nytta av. Oberoende om det är svenska, finska eller engelska.

I praktiken skulle det här betyda att barn i svenskspråkiga skolor skulle få välja mellan finska eller engelska och barnen i finskspråkiga skolor mellan svenska eller engelska.

– När jag själv gick i finsk skola i Sibbo fanns den här möjligheten, men dessvärre togs den bort i något skede av 2000-talet. Det här borde man definitivt gå tillbaka till, det skulle ge Sibbo chansen att ytterligare profilera sig som en kommun som satsar på språkundervisningen i svenska. Redan nu är Sibbo föredömligt när det gäller språkbad och språkduschar (ÖN 9.3).

Ny teknik, nya möjligheter

Den svenska undervisningschefen i Sibbo Hannu Ollikainen säger att det främst är de små undervisningsgrupperna i kommunen som begränsar möjligheterna till större valbarhet i språkundervisningen.

– Många av de svenska skolorna är små och de finska är inte så mycket större. Det gör att undervisningsgrupperna skulle ha väldigt få elever om det fanns fler valmöjligheter i språkutbildningen, såsom en del önskar.

Ollikainen är trots allt hoppfull när det gäller att utvidga språkpaletten.

– Inom en rimligt snar framtid kan de digitala lösningarna ge nya möjligheter inom pedagogiken. Teknik för till exempel videoundervisning finns redan, likaså undervisningsmaterial som möjliggör mer självständiga studier. Problemet är att man ännu inte har erfarenheter av det här i skolorna. I Sibbo har vi ändå tankar på inom ett par år pröva nya digitala lösningar inom utbildningen. Främst kunde det handla om språkutbildningen där det finns många önskemål om valbarhet som inte är så enkla att möta, säger Ollikainen.

Ann-Cathrine Helling (SFP), ordförande för den Svenska utbildningssektionen i Sibbo, är inne på samma linje som Ollikainen och säger valbarhet när det gäller A1-språket skulle vara svårt att genomföra särskilt i de små svenskspråkiga skolorna. Hon är däremot mer tveksam till att den nya tekniken ska kunna ge en lösning.

– Att lågstadiebarn skulle lära sig ett A1-språk via nätkontakt och självständiga studier är enligt mig att kräva för mycket. Kalla mig gärna gammalmodig, men jag anser att barn behöver en vuxen handledare som är fysiskt närvarande.

Hon tycker att det är bra att frågan om att göra A1-språket valbart kommer upp till diskussion.

– Jag vet att den finns tvåspråkiga familjer där man funderar på det här. Eftersom de finska skolorna har fler elever kunde det kanske där vara möjligt att införa den här valmöjligheten. Ur den svenska skolans synvinkel tänker jag att det är en rikedom att både svensk- och tvåspråkiga barn får stärka sina kunskaper i båda nationalspråken. Och eftersom alla elever i de svenska skolorna framgångsrikt börjar läsa engelska som A2-språk redan i fyran, ser jag inte idén med att göra ändringa här.