Förslag: Borgågården byggs om till center för konst och kultur – eller säljs för att bli bostäder

Det finns nu ett par förslag för Borgågårdens framtid. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Det finns nu ett par förslag för Borgågårdens framtid, och dessutom kostnadsberäkningar.

Borgågården kan bli ett center för konst- och kulturhobby, meddelar Borgå stad i ett pressmeddelande.

Det är lokalitetsledningen och bildningssektorn som har utrett en ombyggnad av Borgågården, men ärendet fortsätter genom att undersöka också andra alternativ.

Renovering för miljoner

En projektplan är färdig, där kostnadsberäkningen för ombyggnaden är nästan 8,6 miljoner euro, vilket är cirka 3,4 miljoner euro mer än vad som i budgeten har reserverats för projektet för kommande åren.

– Kostnadsberäkningen för Borgågården baserar sig på noggranna undersökningar och en ombyggnad som är tänkt att ske enligt principer för sunda hus. Budgeten har upprättats enligt en projektplan från år 2012 som inte siktade på en lika grundlig renovering. Kostnadsberäkningen är avsevärt högre men planen har uppdaterats så att den följer stadens linje för sunt renoveringsbyggande, säger lokalitetsdirektör Mikko Silvast i pressmeddelandet.

– Projektplanen är nog högklassig, och en ombyggnad av den skyddade Borgågården enligt planen skulle ge fina lokaler där man kan undervisa kultur och konst och ha dem som hobby. Efter ombyggnaden betjänar byggnaden bra och effektivt konstskolans, musikinstitutets, medborgarinstitutets och utomstående aktörers verksamhet, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Pressmeddelandet noterar att Borgågårdens interna hyra ändå blir mångfaldig efter en stor ombyggnad, jämfört med de nuvarande lokalerna som ändå är delvis otillräckliga och – för medborgarinstitutets del – i behov av renovering.

– Innan staden bestämmer sig för att bygga om Borgågården är det bra att noggrant utforska också andra eventuella lösningar och säkerställa att hyran inte minskar kvaliteten eller kvantiteten på servicen, säger Gustafsson.

Kan säljas

Staden måste hitta en köpare om Borgågården inte renoveras för Borgås eget bruk. Att sälja en skyddad fastighet som behöver en storskalig ombyggnad och som ligger på ett planområde i Gamla stan i Borgå är, som pressmeddelandet noterar, "utmanande" – med vilket man menar att det är svårt.

För en eventuell köpare är det sannolikt, noterar pressmeddelandet, lönsammast att omvandla byggnaden till bostäder, vilket förutsätter en ändring av detaljplanen. Försäljningen befriar staden från ett renoveringsansvar på cirka 8 miljoner euro. Borgågårdens aktuella balansvärde är cirka 12 000 euro.

Beredningen av lokalitetslösningar för konstskolan och medborgarinstitutet fortsätter och ärendet kommer till bildningsnämnden och stadsstyrelsen på hösten. Stadsfullmäktige tar ställning till en eventuell ombyggnad i samband med budgeten.

Renovering av de nuvarande lokalerna för planerade huvudsakliga användare av Borgågården

Konstskolans lokaler i det före detta Katthult daghems lokaler är otillräckliga och begränsar verksamheten. Renovering löser inte problemet. MI:s byggnad uppfyller inte kraven från modern undervisning, men lokalerna kan moderniseras.

Byggnaderna lämpar sig bäst till att byggas om för boendeändamål. Försäljningen av byggnaderna är en ekonomiskt genomförbar lösning och motsvarar stadens fastighetsriktlinjer. Byggnadernas försäljningspris har uppskattats totalt vara cirka 1,8 miljoner euro.

Placering av verksamheten till andra, befintliga lokaler

Klockslagen för undervisningstimmarna i Borgå konstskola och medborgarinstitut sammanfaller med tiderna då användningsgraden är högst i skolbyggnaderna. Enskilda lektioner kan placeras i skolorna. Medborgarinstitutet har redan nu cirka 80 verksamhetsställen vid sidan av Kombi-huset.

Nybyggnad

I centrum finns det i dagsläget inte stadens egna fria tomter vars plan skulle lämpa sig för detta ändamål. Den interna hyran vore märkbart högre än idag men lägre än i den ombyggda Borgågården.

Placering av verksamheterna till lokaler som hyrs av en utomstående, t.ex. WSOY-huset.

I WSOY-huset finns lediga lokaler som kan byggas om så att de lämpar sig för Borgå konstskola och Borgå medborgarinstitut. Borgå musikinstituts lokaler finns redan där och om dessa aktörer kan placeras i samma lokaler, är det möjligt att använda lokaler turvis och på ett effektivt sätt få synergi i lokalerna och verksamheten.