"Företagen håller staden i gång"

STOR AKTÖR. Vice ordförande Pontus Palmqvist och styrelsemedlemmen i Borgå Företagare Patrik Björkman säger att organisationen direkt via medlemsförtagen och indirekt via de anställdas kommunalskatt representerar 35 miljoner av Borgå stads skatteintäkter. Därför hoppas de att företagen ska beaktas mer än nu i beslutsfattandet. Bild: Kristoffer Åberg

Nu finns planer på nya former av samarbete mellan Borgå stad och företagen. Målsättningen är en bättre informationsgång och dialog som ska gynna alla parter.

Länge hade man i Borgå en tradition med morgonkaffe där representanter för företagen samlades hos stadsdirektören en gång per månad för att diskutera aktuella frågor.

– Fast det handlade mera om monolog från stadsdirektörens sida, inte så mycket om dialog. Till en början var upp till trettio företagare med på träffarna men så småningom blev det färre och färre. I höstas föreslog staden att vi skulle pröva på något annat i stället: färre men mer djuplodande möten om utvecklingen av staden, till exempel om centrumplaneringen, säger Pontus Palmqvist som suttit med i föreningen Borgå Företagares styrelse sedan 2004 och i dag fungerar som vice ordförande.

De nya träffarna, i vilka stadens beslutsfattare och tjänstemän också deltog, gav enligt Palmqvist företagen större inblick i processerna bakom beslutsfattandet.

– Vi har haft många jättebra diskussioner, det som jag ändå saknade var ett större fokus på företagens och företagarnas synpunkter.

Den här bristen vill man nu försöka åtgärda. Företagaren, medlemmen av Borgå Företagares styrelse och fullmäktigeledamoten Patrik Björkman (SFP) berättar att tjänstemän, representanter för företagarna, utvecklingsbolaget Posintra, stadsstyrelsen och stadsutvecklingsnämnden samlades förra veckan för att diskutera hur det här kunde gå till.

– Vi bekantade oss med exempel runtom i landet där samarbetet mellan företag och kommuner fungera bra. Två av idéerna vi gick igenom på mötet har tills vidare haft medvind, säger Björkman.

Den ena handlar om fria diskussionskvällar och här är detaljerna ännu inte fastslagna. Det andra handlar om besök på olika företag där företagarna har möjlighet att presentera sina synpunkter och önskemål direkt för stadsledningen.

– Tanken är att Borgå Företagare väljer ut hälften av företagen som besöks och staden den andra hälften. Vi vill ha en blandning av små, stora, nya och redan etablerade företag, säger Björkman.

– Under mötet klarnade det också att det finns ett intresse hos alla parter att få det här att fungera, tillägger Palmqvist.

Efterlyser strategi

Varför är det då så viktigt att företagens synpunkter hörs i stadens beslutsfattande? Palmqvist och Björkman konstaterar att företagen direkt och indirekt är viktiga skattebetalare, att de skapar arbetstillfällen och att staden helt enkelt skulle stanna upp utan företagen.

– Det är företagen som får staden att fungera. Till exempel sköts städningen via företag och de har också hand om leveranserna av skolmat. Och när man utvecklar till exempel området kring torget i Borgå är det mycket viktigt att få till stånd företagarvänliga lösningar. Ingen idé att bygga något som inte lockar företag att etablera sig, säger Björkman.

Därför önskar sig Borgå Företagare att staden skulle gå in för en regelrätt strategi om hur företagandet ska beaktas i beslutsfattandet.

– Vi hoppas att staden ska ta hänsyn till företagarna i alla frågor. I nuläget anser tjänstemännen ofta att det inte går att göra en bedömning av konsekvenserna för företagandet som olika beslut medför, säger Palmqvist.

– Därför skulle det vara bra att få till stånd en skriftlig strategi om spelreglerna för det här. Så kan företagarna hänvisa till den om de anser att företagandet blir åsidosatt i någon fråga. Jag vill poängtera att företagen visst beaktas redan i dag, men inte i den grad vi skulle önska, säger Björkman.

"Värt att pröva på"

Biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz är positiv till de två nya idéerna för samarbete mellan företagen och staden.

– Visst är det värt att pröva på. Företagsbesök i sig är ju inget nytt för Borgå stad, men det nya är att Borgå Företagare är med på besöken och att de också väljer ut en del av företagen som besöks. Även diskussionskvällarna är en bra idé, de kan ge en större mängd företag möjligheten att direkt berätta om vad de anser om den service de får av staden och om vilka utvecklingsidéer de har.

Däremot är von Schoultz mer skeptiskt till tanken om att staden i högre grad än nu skulle beakta företagandet i sitt beslutsfattande.

– Redan nu beaktas väldigt många olika aspekter i beslutsfattandet. Det handlar om allt från invånare i olika åldrar till rörelsehindrade och även företagen. Jag tror inte på att man ska gå in för att alltid göra konsekvensbedömningar för företagandet, beroende på vad saken handlar om har det större eller mindre betydelse för företagen. Men jag tror visst att företagens synpunkter redan nu vägs in i beslut som är relevanta för dem.

Förra veckan publicerade Företagarna i Finland en jämförelse om hur företagen ser på näringslivspolitiken i sina hemkommuner. För Borgås del har betyget sjunkit i den två senaste undersökningarna och ligger nu på 6,6. Problemet är att endast 28 företagare svarade på enkäten.

– Med tanke på att det finns tretusen företag i Borgå kan man inte dra några som helst slutsatser av det här. Ofta är det de som är missnöjda som tenderar att svara på sådana här enkäter, säger von Schoultz.

Pontus Palmqvist är av en annan åsikt.

– Statistiskt sett är undersökningen visserligen ganska tunn för Borgås del. Men det är ju de företag som är intresserade och initierade som har svarat.

När det gäller frågan om konsekvensbedömningar vill Palmqvist tydliggöra skillnaden mellan olika invånargrupper och företagen.

– De först nämnda använder stadens resurser och pengar. Företagarna däremot är inte på kostnadssidan, utan de hämtar tvärtom skatteintäkter och arbetsplatser till staden.

Mer läsning