Fokus på läsförmågan

GOD BOK. Andraklassarna i Vårberga skola lyssnar gärna när klassläraren Annie Wallenstjerna läser högt ur Lena Frölander-Ulfs Nelson Tigertass. Boken är en av de som tävlar om Runeberg Junior-priset. ARKIVBILD Bild: Kristoffer Åberg

I Borgå stads svenska utbildningstjänsters föredömliga utvärderingsrapport för läsåret 2018–2019 ingår en kartläggning av kunskaperna i modersmål. I läsförståelsetestet för åk 2 återfanns cirka 40 procent av de svenskspråkiga eleverna i Borgå bland de svaga läsarna (under medelnivå).

Resultaten i läsförståelsetestet för åk 5 visar på samma utmaningar, men skillnaden mellan könen blir tydligare. Sammanlagt 85 procent av Borgåflickorna i svenska skolor i åk 5 ligger på medelnivå eller över, medan bara 58 procent av pojkarna ligger på medelnivå eller över. De svenskspråkiga eleverna i Borgå utgör inget undantag från den nationella trenden: andelen goda läsare tenderar att sjunka och nedgången i nivån är större hos pojkar än hos flickor.

För att tackla utmaningar med försämrade kunskaper i modersmål har den s.k. Modersmålsgruppen inrättats inom det svenska skolväsendet i Borgå. Utvecklingsgruppen tar fram lämpligt pedagogiskt material för skolorna, föreslår ändamålsenlig fortbildning och stöder hemmen i läsning.

Skolan kan göra mycket för att väcka intresset för läsning och vidta åtgärder för att stöda svaga elever, men föräldrarna har också en viktig roll som förebilder och läsare. Om det i hemmet finns en kultur att man läser böcker och tidningar, kan läslusten också smitta av sig på barnet.

Högläsning för barn i alla åldrar är oerhört viktigt. Hjärnforskare Minna Huotilainen har konstaterat (HS 5.12.2018) att när en vuxen läser högt för ett barn stöder det barnets egen läsförmåga och tankeverksamhet. Man kan säkert lösa detta på olika sätt, men i vår familj är lässtunden en del av kvällsrutinerna. Varannan kväll läser jag på svenska och varannan kväll läser min fru på finska för vårt barn. I bästa fall öppnar böckerna en magisk värld som triggar barnets fantasi och empatiförmåga.

En stor del av all inlärning baserar sig på läsning och därför är det en gemensam angelägenhet att vända den negativa trenden i läsförmåga. Tack vare ett fungerande biblioteksväsende och utmärkta skolor har vi alla förutsättningar att lyckas.

Mikael Hiltunen, vice ordförande (SDP)

Svenska skolsektionen i Borgå

Mer läsning